Uniek was onze rol in de energietransitie in de regio. Zo maakten wij in 2023 een grote sprong in de productie van groene energie uit niet herbruikbaar afval. Vooral als het ging om de productie van groengas. De energie die wij uit afval halen, vindt z’n weg naar lokale overheden, industrie en samenleving. Inmiddels mogen wij ons één van de grootste leveranciers van duurzame energie in de regio noemen.

Samen de regio verduurzamen

Om kringlopen te sluiten, heb je elkaar nodig. Elk jaar zoeken wij daarom de samenwerking met onderwijsinstellingen, startups, overheden, organisaties en bedrijfsleven. Wij stimuleren kennisuitwisseling en bouwen inspirerende netwerken en ecosystemen. Wij zijn actief in de Vereniging Circulair Friesland en Groningen en binnen Samen Circulair Heerenveen. Hierdoor brachten we de circulaire economie, waarin de waarde van grondstoffen behouden blijft, dichterbij. En daar geven wij, met onze partners van Vereniging Circulair Friesland, op zeven manieren invulling aan. Onze ambitie? Friesland als meest circulaire regio van Europa in 2025. Die transitie naar een circulaire economie is onze droom. Daarin zijn wij een aanjager. Dit doen wij op basis van de volgende pijlers:

Zeven pijlers

  • Hergebruik – Omrin gaat voor een circulaire economie waarin geen afval bestaat en grondstoffen steeds worden hergebruikt door hoogwaardige recycling.
  • Fossielvrij – Omrin maakt van niet herbruikbaar afval duurzame energie voor de regio én voor eigen gebruik: biogas, warmte en groene stroom.
  • Biodiversiteit – Omrin stimuleert de biodiversiteit op alle locaties: een diverse ‘flora en fauna’ vormt de basis van een gezonde leefomgeving.
  • Inclusieve samenleving –  Omrin is een aantrekkelijk werkgever en investeert in betrokken, bevlogen en duurzaam inzetbare medewerkers. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. 
  • Ondersteuning van Gezondheid & Welzijn- Omrin heeft een strikte veiligheidsregels voor mens en omgeving. Daarnaast werken wij actief aan een veilige en gezonde werkomgeving.
  •  Rendement terug in de regio- Omrin werkt aan een schone en duurzame wereld voor onze volgende generaties. Als koploper in de regio willen wij de circulaire economie versnellen.

Meer weten over deze integrale aanpak? Check:circulairfriesland.frl

Ecosystemen

Omrin bouwt ecosystemen met als doel het behouden van onze innovatievoorsprong. Zo blijven we ‘preferred partner’ voor de afvalverwerking versneller van de circulaire transitie. Ecosystemen dragen bij aan de ‘core business’, maar vaak op een meer indirecte manier en/of over een langere tijdshorizon dan ketenpartnerschappen. Ecosystemen kenmerken zich door diverse en/of cross-sectorale relaties, en een langer ontwikkelingstraject. Ecosystemen helpen Omrin draagvlak te creëren en samen te werken met uiteenlopende partijen op alle niveaus.

Ketenpartners

Omrin werkt proactief samen met ketenpartners met als doel het bouwen van circulaire (afval)ketens. Deze samenwerkingen dragen direct bij aan de ‘core business’ en worden meestal gekenmerkt door: een 1-op-1 relatie, een korter ontwikkelingstraject en een meerjarig karakter. Ketenpartners kunnen Omrin schaalvoordeel (in de vorm van afvalvolumes) bieden, helpen met (hoogwaardigere) toepassing van haar grondstoffen of samenwerken in de energietransitie (groengas, stoomlevering Harlingen). Ook dragen zij bij aan het realiseren van duurzame of circulaire eigenschappen aan (eind)producten (o.a. machines, voertuigen, technieken, materialen).

Communities

Omrin doet actief mee in communities om bijvoorbeeld biodiversiteit, burgerparticipatie, circulariteit en inclusiviteit te bevorderen en zwerfafval tegen te gaan. Communities draaien om maatschappelijke meerwaarde en spelen zich regelmatig af op gemeentelijk of lokaal en regionaal niveau. Omrin heeft daarbij de mondiale SDG’s altijd als kompas.