Omrin staat voor een duurzame wereld. Wij doen er alles aan om de impact van onze bedrijfsvoering op de leefomgeving zo klein mogelijk te maken. Daarom beschermen wij natuur en milieu én stimuleren de biodiversiteit.

Ontwikkelingen verantwoording duurzame bedrijfsvoering

Omrin voert een actieve klimaatstrategie. Deze richt zich op het verduurzamen van bedrijfsprocessen en het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in onze projecten én duurzame bedrijfsvoering. In 2023 hebben we ons wagenpark weer een stukje groener gemaakt. Zo zijn wij landelijk koploper in het rijden op energie uit eigen afval.

Transparant over onze duurzame prestaties

De invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) betekent dat wij vanaf 2025 volgens nieuwe richtlijnen moeten rapporteren over duurzaamheid. We hebben ons hier vanaf 2022 alvast op voorbereid door de CO2 uitstoot van Scope 1 en 2 uit te werken.

Directe CO2-uitstoot (scope 1); Dit is de fossiele uitstoot die in de lucht komt door directe eigen productieprocessen, zoals uitlaatgassen van voertuigen.

Indirecte CO2-uitstoot (scope 2); Afkomstig van elektriciteit- of gas dat  wij verbruiken, maar dat elders is geproduceerd. Omdat wij zelf hernieuwbare elektriciteit opwekken, verduurzamen daarmee wij daarmee volledig het eigen gebruik.

Uitstoot van broeikasgassen Omrin 2023

 202120222023
Directe CO2-uitstoot (scope 1)   
Afvalverbranding87.82787.81879.220
Productie van biogas2.2423.2623.519
Verwarming voor locaties413439571
Emissies van het wagenpark4.7244.5454.388
Indirecte CO2-uitstoot (scope 2)5.40000
Totaal uitstoot van Omrin102.57996.06587.698
Afname van uitstoot broeikasgassen  6,4%8.7%

Proactief

Omrin werkt elke dag met afvalstoffen, installaties en voertuigen. Dit brengt risico’s met zich mee voor ons milieu en onze leefomgeving. Risicovolle situaties willen wij zoveel mogelijk voorkomen. Daarom melden we en onderzoeken we elke situatie die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten. In 2023 kregen we 23 meldingen van mogelijke milieu-incidenten binnen.

Werklandschap van de toekomst

Op Ecopark De Wierde ontwikkelen wij het Werklandschap van de Toekomst. Met dit plan willen wij ervoor zorgen dat we ook in de toekomst op een duurzame manier afval blijven verwerken. Dit vraagt bijvoorbeeld om een uitbreiding van onze nascheidings-installatie. Hiervoor moeten we wel kantoren en parkeerplaatsen verplaatsen en het Ecopark uitbreiden. Dit doen we in overleg met de omgeving. Zo hebben wij een werkgroep opgericht waarin wij samen uitvoeringgeven aan de landschappelijke inpassing van de plannen. Lees hier meer over deze plannen.

Upcycle collection in kantine van Omrin

De kantine van de Hidalgoweg is opgefrist met gerecyclede tafels en fauteuils. Deze ‘nieuwe oude’ tafels en fauteuils komen uit de ‘the Upcycle Collection’ van designer Louise Cohen. Ze zijn gemaakt door cliënten van Stichting de Arm, een kringloopcentrum in Utrecht. De kantinestoelen zijn geleverd door Buss ontwerp & inrichting uit Aduard. Het frame van deze stoelen bevat 80% gerecycled materiaal, de stoelen zijn 100% recyclebaar.

Omgeving ReststoffenEnergieCentrale (REC)

Onze ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harlingen gebruikt de nieuwste technieken om brandbare afvalstoffen goed, veilig en efficiënt mogelijk te verbranden en energie te produceren. De aandacht ligt continu op het minimaliseren van mogelijke milieueffecten en het optimaliseren van ons omgevingsmanagement.

Emissies REC-We hebben elk jaar extra aandacht voor de uitstoot van onze Reststoffen-energiecentrale. In 2023 voldeden de luchtemissies van de REC aan alle grenswaarden die gelden voor onze milieuvergunning. De meest relevante stoffen (stof, kwik, zware metalen en dioxinen/furanen) waren óf niet detecteerbaar óf op zeer laag niveau aanwezig in de gereinigde rookgassen.

Tabel luchtemissies REC

Deze tabel geeft de emissiewaarden weer waaraan de REC moet voldoen. Daarnaast zie je het gerealiseerde gemiddelde in 2023. Het gaat om de werkelijke cijfers na wettelijke correctie op basis van de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED).

Luchtemissies REC Vergund jaargemiddelde* Werkelijk na correctie
Stof (totaal) <1,9 mg/Nm³0,40 mg/Nm³
Zoutzuur (HCl) <6 mg/Nm³5,81 mg/Nm³
Stikstofoxiden (NO) <69 mg/Nm³56,34 mg/Nm³
Koolmonoxide (CO) <31,3 mg/Nm³9,52 mg/Nm³
Zwaveldioxide (SO₂) <12,6 mg/Nm³5,70 mg/Nm³
Koolwaterstoffen (CxHy) <5,8 mg/Nm³0,22 mg/Nm³
Kwik (Hg) <0,005 mg/Nm³0,001 mg/Nm³
Ammoniak (NH₃) <3 mg/Nm³1,74 mg/Nm³
Waterstoffluoride (HF) <0,3 mg/Nm³0,01 mg/Nm³
Cadmium en Thallium(Cd en Tl) <0,002 mg/Nm³0.001 mg/Nm³
Zware metalen <0,1 mg/Nm³0,007 mg/Nm³
Dioxinen/Furanen <0,01 ngTEQ/Nm³0,002 ngTEQ/Nm³
*inclusief meettoleranties

Meldingen REC

De REC meldt afwijkingen van de normale bedrijfsvoering aan de overheid. In 2023 deden wij 31 meldingen van kleine luchtemissie-overschrijdingen tijdens bedrijf voor zoutzuur (HCI) conform het Activiteitenbesluit. Verder waren er 5 meldingen rondom het in- en uitbedrijfstellen van de installatie door onderhoud en storingen.

Storingsuren

De vergunning voor het aantal storingsuren bedraagt jaarlijks maximaal 60 uur. In 2023 zijn slechts 18 storingsuren genoteerd volgens de criteria van het Activiteitenbesluit. In 2023 kwamen er geen gegronde milieuklachten over de REC binnen bij het bevoegd gezag of bij Omrin.

Biomonitoring

De rookgassen uit de REC hebben géén negatieve invloed op de agrarische productie in de buurt en op landbouwpercelen. Dit blijkt uit het jaarlijkse biomonitoringsonderzoek dat in 2023 werd uitgevoerd door LTO Noord en Wageningen UR. In 2024 laten we dit onderzoek opnieuw uitvoeren.