01 Visie & beleid

Passie voor kringloop: het is onze missie. Een missie die ook vorig jaar weer meer gestalte kreeg. We hebben nieuwe duurzame stappen gezet in het inzamelen, terugwinnen en verwerken van grondstoffen.

 

Met een afvalscheidingspercentage van 73,2% naderen we de landelijke doelstellingen. En we mogen ons inmiddels de grootste producent van duurzame energie van Friesland noemen.

 

Samen sterk voor een circulaire wereld

Samen sterk voor een circulaire wereld

Als Omrin staan we voor een circulaire economie. Maar die circulaire wereld realiseren we niet in ons eentje. Kringlopen sluiten zich alleen wanneer alle schakels elkaar weten te vinden: van overheid tot bedrijfsleven, van onderwijs tot burgers. Het is goed om te zien dat het kringloop-denken steeds meer gaat leven. Zeker in Friesland. In het noorden is een circulaire beweging in gang gezet die z’n vruchten begint af te werpen.

Recycle Boulevard

De Recycle Boulevard in Leeuwarden die we in 2017 hebben geopend is een prachtig praktisch voorbeeld van ons streven naar een circulaire economie en inclusieve samenleving. Onderwijs, zorg, start-ups, kunstenaars, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: ze komen allemaal samen in dit concept. Een plek waar we producten een tweede kans geven. We zijn ‘inclusief’, we sluiten niemand uit. Maar  we  streven er ook naar sociale samenhang. Door te leren, in elkaar te investeren en door elkaars talenten te gebruiken. En dát is exact waar de kringloopeconomie en inclusieve samenleving voor staat.

Afval inzamelen en scheiden

Ook op andere terreinen zetten we samen de schouders eronder. De landelijke VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) is om in 2020 75% van huishoudelijk afval te scheiden en niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner per jaar te produceren. Daar blijft onze focus op gericht. Dankzij onze unieke werkwijze brengen we grondstoffen vanaf de burger al  optimaal tot waarde. Maar we hebben nog een weg te gaan om die laatste procenten te halen. Met betere afvalscheiding aan de bron en optimalisatie van de nascheidingstechnieken kunnen we nog stappen zetten.

Maatwerk

We zijn er ons van bewust dat elke gemeente om maatwerk vraagt. In het afgelopen jaar hebben we mét gemeenten onderzocht hoe we dit kunnen doen. Zo starten we in Heerenveen en Ooststellingwerf in 2019 met het uitbreiden van het Diftar-systeem: De inwoners betalen nu per lediging voor het restafval. Vanaf 2019 wordt afgerekend naar het gewicht.   Hiermee willen we burgers prikkelen om afval nog beter te scheiden. Ook met andere gemeenten, binnen en buiten Friesland, onderzoeken we welke strategie passend is om de VANG-doelstellingen te realiseren.

Kunststof sorteerinstallatie

Kringlopen sluiten blijft een doel. Met HVC en Midwaste sloegen we in juli 2017 de eerste paal voor onze kunststof-sorteerinstallatie (KSI). Deze installatie stelt ons in staat om kunststoffen fijnmaziger te sorteren en geschikt te maken voor hergebruik. Naast de KSI bereidt Morssinkhof Groep de bouw van een fabriek voor kunststofrecycling voor die in 2019 wordt opgeleverd. De door de KSI gesorteerde kunststof polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE), worden hier vervolgens omgezet naar granulaten. Deze worden onder meer weer afgenomen door IKEA voor de productie van meubels. Een prachtig voorbeeld van hoe je samen kringlopen sluit.

Practice what you preach

Circulair ondernemen is een kwestie van zelf het goede voorbeeld geven. Zo blijven we continu investeren in een duurzame bedrijfsvoering. Onder meer door meer auto’s op groengas te laten rijden, producten uit gerecycled kunststof te maken en te blijven innoveren in onze ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harlingen. In 2017 wees onderzoek uit dat we niet alleen over een hele schone centrale beschikken, maar ook dat de REC van alle afvalenergiecentrale in Nederland het hoogste energierendement behaald. Mede hierdoor brandt de openbare straatverlichting in de provincie Fryslân op groene stroom uit afval van onze aandeelhouders. Daar zijn we trots op.

Trots zijn we ook op onze medewerkers. Hun kennis en inzet vormen de drijvende kracht achter het werk dat we doen en de missie die we hebben. Daar zijn we zuinig op. En daarin blijven we volop investeren. Ook dat is duurzaam ondernemen, ook dat is Omrin.

John Vernooij, directeur Omrin

Dialoog met stakeholders

Dialoog met stakeholders

Omrin wil maximaal bijdragen aan een circulaire economie én een inclusieve samenleving. Dit doen we samen met onze stakeholders. We geven daarom op meerdere manieren invulling aan de dialoog en de samenwerking met onze stakeholders.

De VANG-werkgroep In dit initiatief werken gemeenten samen met Omrin om de landelijke afvaldoelstellingen te halen. VANG staat voor ‘Van Afval Naar Grondstof’. De VANG-werkgroep bedenkt en ontwikkelt initiatieven die de hoeveelheid afval in Friesland verminderen en de grondstoffenscheiding verbeteren.

Klanttevredenheidsonderzoek In 2016 en begin 2017 voerden we een klanttevredenheids-onderzoek uit onder gemeenten. Omrin kreeg een rapportcijfer van 7,8 (was 7,6). Gemeenten tonen zich hiermee bijzonder tevreden over de dienstverlening en de samenwerking. De gemeenten gaven aan zich thuis te voelen bij Omrin. Ook zien ze Omrin als toonaangevend in de afvalbranche.

Samenwerking milieustraten in Friesland Steeds meer milieustraten in Friesland worden ‘grenzeloos’. Dat betekent dat burgers met hun grof huishoudelijk afval ook bij milieustraten buiten hun eigen gemeente terecht kunnen. Dit initiatief vergroot de toegankelijkheid van de milieustraten voor burgers en stimuleert het scheiden van afval.

Medewerkers Het Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek van 2016 wees uit dat de organisatie een zekere afstand ervaart tussen de verschillende bedrijvengroepen van Omrin. De afdelingen ontwikkelden daarom verschillende initiatieven om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Niet alleen tussen collega’s maar ook tussen de bedrijvengroepen. Eind 2017 is opnieuw een Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek gestart. De resultaten hiervan worden in 2018 bekend.

Omwonenden en burgers Omrin betrekt omwonenden bij Ecopark De Wierde en de REC. Dit doen we onder meer door middel van omwonendenoverleg en open dagen. Daarnaast geven we elk jaar rondleidingen (ruim 1400 bezoekers in 10217) op Ecopark De Wierde, diverse milieustraten en in de REC om te laten zien wat we doen.

Strategie

Strategie

Elke vier jaar evalueren we onze strategie en stellen deze opnieuw vast. In december 2016 is de strategische koers voor de periode 2017-2020 door onze aandeelhouders geaccordeerd. Het proces om tot een strategie te komen, doorliepen we in een co-creatie met onze belangrijkste stakeholders. Jaarlijks evalueren we intern de strategische doelen en stellen ze eventueel bij.

Onze visie

Omrin wil een aanjager zijn van en een voorbeeld zijn voor de circulaire economie. Dit doen wij door actief bij te dragen aan het sluiten van kringlopen. We richten onze aandacht op maximaal hergebruik van grondstoffen én het voorkomen dat waardevolle grondstoffen worden vernietigd.

Tevens produceren we duurzame energie in de vorm van stoom, stroom en biogas. En dit doen wij altijd met oog voor een optimale balans tussen kosten, milieu en service.

Onze missie

Passie voor kringloop.

 

 

 

Strategie: uitgangspunten en doelen

De komende jaren hanteren we de volgende strategische uitgangspunten:

 1. Omrin kiest voor een publiek profiel.
 2. Omrin gaat voor een duurzame bedrijfsvoering.
 3. Omrin bestrijkt als totaaloplosser de gehele afvalketen (van kringloop tot storten).
 4. Omrin verricht commerciële activiteiten ter ondersteuning c.q. versterking van de nutstaken.
 5. Omrin streeft naar de laagste maatschappelijke kosten.
 6. Omrin voert een financieel solide beleid.
 7. Omrin is een aantrekkelijke werkgever.

De vastgestelde strategische doelen 2017 – 2020 zijn:

 1. Omrin gaat voor tevreden klanten.
 2. Het Omrin inzamel- en verwerkingsconcept behoort in 2020 qua kosten tot het laagste in Nederland.
 3. Omrin gaat voor volledige belasting van haar installaties.
 4. Omrin zet in op maximaal terugwinnen van grondstoffen.
 5. Omrin is een belangrijke producent van duurzame energie.
 6. Omrin heeft vakkundig en betrokken personeel om de organisatiedoelen te realiseren.
 7. Omrin is een betrouwbaar, integer, transparant, sociaal, veilig en ondernemend bedrijf en wil zo gezien worden.

Evaluatie doelen 2017

Evaluatie doelen 2017

In het duurzaamheidsjaarverslag van 2016 hebben we onszelf meerdere doelen gesteld voor 2017. Deze doelen dragen bij aan de duurzaamheid van de organisatie en onze omgeving.

Behalen van 72% scheiding uit huishoudelijk afval

Het landelijk afvalbeleid heeft als doel om in 2020 gemiddeld 75 % van het huishoudelijk afval te scheiden. In 2017 wilden wij minimaal 72% van deze scheiding realiseren. Met een scheidingspercentage van 73,2% werd dit doel ruim behaald.

Maatschappelijk en educatie

Ieder jaar organiseren veel gemeenten onder begeleiding van Omrin de Himmelwike. In 2017 streefden we ernaar om minimaal 8.650 kinderen mee te laten doen aan de Himmelwike. Op deze manier werken we aan preventie, bewustwording over zwerfafval en de gevolgen daarvan. In 2017 deden bijna 9.000 leerlingen enthousiast mee en werd dit doel ruimschoots behaald.

Kringlopen sluiten

In 2017 wilden we minstens twee projecten initiëren waarbij een kringloop werd gesloten. Met de uitgifte van de Garanties van Oorsprong voor het groengas en de groene stroom die we produceren, zorgden we voor een succesvolle status van onze duurzaam geproduceerde energie. Met de firma Lankhorst uit Sneek realiseerden we markeringspalen geproduceerd met 100% gerecycled kunststof. Deze palen hebben een speciaal keurmerkteken voor 100%  gerecycled kunststof. Zo maken we kringlopen ook letterlijk zichtbaar.

 

Gasopwerking

In 2017 produceerden we 6.153.000 kuub groen gas in onze gasopwerkingsinstallatie op Ecopark De Wierde. Ondanks deze hoge productie werd de doelstelling van 7 miljoen kuub niet behaald. Dit vanwege een storing in de vergisters.

Meer nascheiding, meer kwaliteit

In 2017 zijn we met afvalbedrijven HVC en Midwaste gestart met de realisatie van de kunststofsorteerinstallatie (KSI) op Ecopark de Wierde. Medio 2018 is de KSI operationeel. De KSI is in staat om kunststof te sorteren op materiaalsoort, zodat er hoogwaardige stromen ontstaan die geschikt zijn voor hergebruik.

REC

De ReststoffenEnergieCentrale (REC) is ook in 2017 de meest energie-efficiënte verbrandings-installatie in Nederland. Daarnaast voldoet de hoogrendementscentrale aan alle strenge milieueisen die landelijk gesteld worden. Hiermee realiseerden we het doel dat we het restafval in de REC op een veilige en verantwoorde manier verwerken.

Toename duurzame brandstof wagenpark

Omrin streeft ernaar om zoveel mogelijk fossielvrij te rijden. In 2016 reden al 72 voertuigen van ons wagenpark op duurzame brandstof. Dit aantal is in 2017 toegenomen tot 82 voertuigen. Hiermee levert ons wagenpark een significante bijdrage aan de CO2-reductie.

Nieuwe doelen in 2018

Nieuwe doelen in 2018

Toename scheidingspercentage uit huishoudelijk afval

In het landelijk afvalbeleid is het streven vastgesteld om in 2020 gemiddeld 75% van het huishoudelijk afval te scheiden. In 2017 behaalden we een scheidingspercentage van 73,2%. In 2018 willen wij minimaal een afvalscheidingspercentage van 74% halen.

Maatschappelijk en educatie

Ieder jaar organiseren veel gemeenten onder begeleiding van Omrin de Himmelwike. In 2018 streven we ernaar om opnieuw minimaal 9.000 kinderen mee te laten doen aan de Himmelwike. Hiermee willen we bewustwording en gedragsverandering bevorderen.

Kringlopen sluiten

Het doel om kringlopen te sluiten blijft belangrijk in onze strategie. Daarom hebben we opnieuw de ambitie om minimaal twee projecten te initiëren waarbij een kringloop wordt gesloten.

 

 

Gasopwerking

In 2018 willen we 7,5 miljoen kuub groen gas produceren in de gasopwerkingsinstallatie op Ecopark De Wierde.

Meer nascheiding, meer kwaliteit

In de loop van 2018 willen we samen met partners de kunststofsorteerinstallatie op Ecopark De Wierde opleveren. Bovendien gaan we voor verdere optimalisatie van de Scheidings- en Bewerkingsinstallatie (SBI) in Heerenveen. Bijvoorbeeld door betere sortering van luiers. Bijvoorbeeld door het nuttig toepassen van de bestanddelen van luiers. Het papier zoals dat in luiers is verwerkt willen wij gebruiken voor de productie van biogas.

REC

De ReststoffenEnergieCentrale (REC) blijft in 2018 de meest energie-efficiënte verbrandingsinstallatie in Nederland.

Toename duurzame brandstof wagenpark

In 2018 willen we 18 voertuigen op duurzame brandstoffen aan te schaffen waarmee we ons wagenpark verder verduurzamen. Door vervanging met groengas voertuigen levert ons wagenpark een significante bijdrage aan de CO2-reductie.

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

In alle onderdelen van ons bedrijf werken we concreet en resultaatgericht aan het verduurzamen van bedrijfsprocessen en -middelen. De resultaten en de voortgang van onze activiteiten en projecten op het gebied van duurzaamheid, rapporteren we in de jaarplannen en managementrapportages van onze bedrijfsonderdelen. Ze vormen hiermee een onderdeel van de planning- en controlcyclus. Deze is geborgd in ons gecombineerde managementsysteem voor kwaliteit, milieu en veiligheid (ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001). Een speciale stuurgroep circulaire economie coördineert deze duurzame ontwikkeling.

Organisatie

Organisatie

Omrin is de handelsnaam van Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu, beide zijn statutair gevestigd in Leeuwarden aan de Hidalgoweg 5. Omrin is vooral actief in de inzameling van huishoudelijk afval voor gemeenten in Noord-Nederland en de be- en verwerking van huishoudelijk afval van gemeenten die aandeelhouder zijn. Deze gemeenten zijn verspreid over Noord-Nederland, de Veluwe en regio Rijnmond.  We verlenen onze diensten ook aan circa zevenduizend bedrijven en instellingen.

Omrin heeft vestigingen in Leeuwarden (inzameling en hoofdkantoor), Heerenveen (Ecopark De Wierde, verwerking) en Harlingen (REC-ReststoffenEnergieCentrale) en heeft zes kringloopwinkels, een Recycle Boulevard en tien milieustraten in beheer verspreid door Friesland.

Afvalsturing Friesland NV

De aandelen van Afvalsturing Friesland NV (na gemeentelijke herindeling) zijn in handen van de 20 Friese gemeenten, de gemeenten Appingedam en Delfzijl, zes gemeenten op de Noord-Veluwe en overheidsbedrijf Irado NV (regio Rijnmond). Driemaal per jaar vindt een aandeelhoudersvergadering plaats. Hierin worden de Friese gemeenten vertegenwoordigd door een lid van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenten uit de Regio Noord-Veluwe door één lid van een van de colleges van burgemeesters en wethouders van de (samenwerkende) gemeenten. Irado wordt vertegenwoordig door haar directeur. In deze vergaderingen worden onder meer de jaarrekening en de begroting met de uniforme tarieven vastgesteld.

Afvalsturing Friesland NV heeft een Raad van Commissarissen die bestaat uit zeven leden.

Een overzicht van de leden vindt u in de jaarrekening van Afvalsturing Friesland NV.

NV Fryslân Miljeu

De aandelen van NV Fryslân Miljeu (na gemeentelijke herindeling) zijn in handen van 12 Friese gemeenten en 2 Groningse gemeenten: Achtkarspelen, Ameland, Eemsmond, Ferwerderadiel, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, De Marne, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke.

Tweemaal per jaar vindt een aandeelhoudersvergadering plaats, waarbij de gemeenten vertegenwoordigd worden door een lid van het college van burgemeester en wethouders. In deze vergaderingen wordt onder meer de jaarrekening vastgesteld. NV Fryslân Miljeu heeft een Raad van Commissarissen die bestaat uit vijf leden. Een overzicht van de leden vindt u in de jaarrekening van NV Fryslân Miljeu.

Overig

Meer informatie over de organisatie van Omrin vindt u hier.

Over dit jaarverslag

Over dit jaarverslag

In dit digitale jaarverslag doet Omrin verslag van haar duurzame prestaties in 2017. Dit concentreert zich logischerwijs primair op afvalbeheer en duurzaamheid, maar ook bedrijfsvoering, financiën en personeel komen aan orde. Het verslag heeft betrekking op Afvalsturing Friesland NV, NV Fryslân Miljeu en de dochterondernemingen van beide NV’s. Minderheidsdeelnemingen zijn geen onderdeel van het verslag.

De financiële cijfers uit dit verslag zijn afkomstig uit de financiële jaarverslagen van Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu en zijn door de accountant gecontroleerd. De overige cijfers zijn afkomstig uit de beheer- en datasystemen van Omrin.

Dit verslag wordt niet in druk of andere vormen van print uitgegeven.

U kunt uw eigen jaarverslag samenstellen door hoofdstukken en artikelen te selecteren en toe te voegen aan uw eigen verslag.

Heeft u vragen over dit verslag of de inhoud daarvan? Neem dan contact op met Afdeling Communicatie van Omrin via info@omrin.nl of 058 – 233 65 65.

Colofon

Tekst & Redactie: Omrin, Bert Kobus
Concept/ontwerp/realisatie: BW H ontwerpers
Filmproductie: Team Horsthuis
Fotografie: Martin Rijpstra, Virema, Afdeling Communicatie Omrin