05 Personeel

Opleiding en training

Opleiding en training

Onze medewerkers maken Omrin. Zij zijn de drijvende kracht achter onze missie. Daarom wil Omrin een aantrekkelijk werkgever zijn. Een organisatie die mensen weet te boeien, te binden en te betrekken bij haar missie, strategie en cultuur.

Opleiding en training

Samenleving, werk en werkomgeving: ze veranderen sneller dan ooit. Jezelf blijven ontwikkelen is daarom belangrijk. Bij Omrin vinden we dat ‘leren en opleiden’ duurzaam moet zijn. Dit bereiken we niet door onze mensen meer en meer cursussen aan te bieden. We willen dat er verbinding is tussen de organisatie, de mensen en de veranderingen in de (werk)omgeving. We hebben continue aandacht voor de ontwikkeling van onze medewerkers, maar we willen wel dat die op langere termijn effectief is en blijft.

Leren en opleiden bij Omrin

Duurzame ontwikkeling kent twee kanten. Als Omrin zijn we verantwoordelijk om de inzetbaarheid van medewerkers te bewaken, te faciliteren en te borgen (beschermen). Maar we willen medewerkers zelf ook verantwoordelijk maken voor hun inzetbaarheid in termen van vitaliteit, competenties en motivatie. Door de medewerkers meer eigenaarschap te geven, realiseren we duurzame verbinding tussen medewerker en organisatie en omgekeerd

Opleidingsbeleid

Met ons opleidingsbeleid willen we de continuïteit van Omrin waarborgen, de competenties van medewerkers vergroten en medewerkers flexibel(er) en breder inzetbaar maken.

Deze ambities vertalen we onder meer in loopbaanpaden, opleidingsprofielen en in het persoonlijk opleidingsplan (POP) van iedere medewerker. In 2017 hebben we onder meer de volgende opleidingen en trainingen gegeven of in gang gezet:

 • Trainingen in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95)
 • Arbo- en Veiligheidsopleidingen (VCA en specifieke deskundigheid trainingen)
 • Vak- en functiegerichte opleidingen (VAPRO, planner, teamleider)
 • Vitaliteit, gezondheid en leefstijl
 • Leiderschapsontwikkeling m.b.t. duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, speciaal gericht op het bieden van de juiste handvatten aan leidinggevenden om zelf aan de slag te gaan met de Duurzame Inzetbaarheid van het team.
 • AMBOR (beroepsopleiding Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte waarmee eeen erkend Mbo-diploma kan worden behaald)
 • Omgaan met Verslavingen
 • Omgaan met Agressie

AMBOR

Omrin faciliteert de beroepsopleiding voor Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte (Ambor). Dit is een vakgerichte opleiding voor professionele afvalinzameling, beheer van de openbare ruimte, milieustraten en straatreiniging. Op 27 maart 2017 ontvingen de eerste zestien deelnemers van Omrin en twee deelnemers van de gemeente Eemsmond het diploma MBO2-Afvalbeheer.

Personeel in cijfers

Personeel in cijfers

Personeel

 201520162017
Aantal medewerkers (FTE)378369372
Aantal medewerkers (headcount)399392396
Gemiddelde leeftijd47,548,147.7
Medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd93%95%93%
Medewerkers met een contract voor bepaalde tijd7%5%7%

 

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij Omrin zal naar verwachting geleidelijk stijgen. Mede door de stijgende pensioenleeftijd verwachten we dat deze trend zich de komende jaren voortzet. Omrin voert een beleid dat er op gericht is om medewerkers gezond en goed inzetbaar de pensioengerechtigde leeftijd te laten bereiken. Om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten voerden we in 2017 diverse activiteiten uit:

 • Aandacht voor een vitale organisatie
 • Beschikbaar stellen van fysiotherapie en stressmanagement door de werkgever
 • Vitaliteitsweek en -jaar waarin aandacht voor het belang van bewegen en gezonde voeding
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
 • Levensfase bewust personeelsbeleid

 

 

 

DISC-model

In 2017 implementeerden we het DISC-model. Dit model helpt om het inzetbaarheidsbeleid in de verschillende bedrijvengroepen te optimaliseren, te professionaliseren en meetbaar te maken. Het model toetst dit beleid aan vier thema’s: gezondheid & Vitaliteit, Flexibiliteit, Cultuur & Leiderschap en Mobiliteit. We gebruiken het model onder meer in persoonlijke gesprekken met werknemers.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Omrin streeft ernaar dat iedereen tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vitaal, gezond en met plezier kan werken. Om dit te realiseren hanteren we een actief personeelsbeleid. Het structureel aanbieden van het PMO is onderdeel van dit actieve beleid. Het geeft Omrin inzicht in de mogelijke risico’s rondom het (langdurig) uitvallen van medewerkers. Daarnaast geeft het medewerkers inzicht in de eigen inzetbaarheid en hun persoonlijk beïnvloedbare gezondheid en fitheid.

Gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken

Een belangrijk punt in ons personeelsbeleid is gezond en veilig werken. Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden dragen eraan bij dat medewerkers minder vaak ziek zijn of arbeidsongeschikt worden.

Gezondheid

Naast aandacht voor veiligheid is fysieke en mentale gezondheid belangrijk. Omrin biedt medewerkers mogelijkheden om gezond aan het werk te zijn en te blijven. Denk aan de bedrijfsfysiotherapeut die behandelt, preventief advies geeft en werkplekonderzoeken uitvoert. Om ervoor te zorgen dat mensen ook mentaal gezond blijven willen we meer aandacht geven aan werkdruk en werkstress en goed slapen.

Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Omrin is zich bewust van het belang van een goede arbeidsomstandigheden. We werken hier serieus aan door middel van risico-inventarisaties en -evaluaties, het verschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen, functioneringsgesprekken en verzuimbeleid. Ook tijdens de introductie van medewerkers besteden we aandacht aan de arbeidsomstandigheden. Door de belasting van de werkzaamheden in balans te houden met de belastbaarheid van de medewerker, willen we stress-symptomen of uitval door stress voorkomen.

De afdeling P&O is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het introductiebeleid en in- werkprogramma. De Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid en Milieu (KAVM) organisatie is verantwoordelijk voor alle KAVM-aspecten; zowel voor de inhoud, de kwaliteit en de voortgang daarvan. Onze richtlijn is: ‘We werken veilig of we werken niet’. Dat betekent in praktijk dat de maatregelen uit de Arbo-catalogus voor de afvalbranche als uitgangspunt zijn genomen voor veilig werken. In voorkomende gevallen wordt maatwerk geleverd.

Nieuw ADM –beleid

Per 1 augustus 2017 is binnen Omrin een alcohol, drugs en medicijnbeleid (ADM) van kracht. Hiermee geven we invulling aan de zorg voor de gezondheid van medewerkers, het bevorderen van gezond functioneren en het voorkomen van negatieve effecten van drank- drugs en medicijngebruik op het werk. Daarnaast voldoen we met dit beleid aan de eisen van de Arbowet.

Verzuim

Verzuim

Het doel voor 2017 was een verzuimpercentage van 4,0% of lager. Hoewel het aantal ziekmeldingen daalde, haalden we het streefpercentage niet: het gemiddelde verzuimpercentage in 2017 bedroeg 4.6 %. Onze ambitie om het ziekteverzuim te verlagen blijft. Met behulp van inzetbaarheidsgesprekken, verzuimbegeleiding door leidinggevenden, het proactief inzetten van arbo-arts, arbeidsdeskundige en meer aandacht voor gezondheid en veiligheid, willen we het ziekteverzuim zo laag mogelijk houden.

Verzuim

 201520162017
Aantal ziekmeldingen428406347
Percentage4,85,44,6

Bijzondere leer-werkplekken

Bijzondere leer-werkplekken

Omrin vindt het belangrijk om mensen mogelijkheden te bieden voor het volgen van een opleiding en het opdoen van werkervaring. Samen met gemeenten geven we invulling aan deze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit doen we onder meer door leerwerkplaatsen aan te bieden. Hieronder vallen ook posities die gereserveerd worden in het kader van de participatiewet die sinds 2015 geldt. In 2017 kende Omrin de volgende (bijzondere) leer-werkplekken:

 • Vrijwilligersbanen
 • Samenwerking met sociale werkvoorzieningsbedrijven
 • Stageplaatsen
 • Leer/werkplaatsen en/of beroeps- begeleidend leren
 • Taakgestraften
 • Textielsorteercentrum

In totaal bood Omrin in 2017 (bijzondere) leer-werkplekken voor ongeveer 400 mensen. Deze zijn verdeeld over zeven locaties. Bij de kringloopwinkels van Estafette is een groot aantal vrijwilligers actief, veelal mensen die met behoud van uitkering weer aan de slag kunnen.

Risico- inventarisaties en evaluaties

Risico- inventarisaties en evaluaties

Elk bedrijf is vanuit de Arbowet verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers en derden op het eigen terrein. Bij de activiteiten van Omrin worden daarom risico-inventarisaties en –evaluaties (RI&E) uitgevoerd.

 

RI&E’s 2017

RI&E’s voeren we één keer per vier jaar uit én bij wijzigingen. In dit laatste geval kan het gaan om het betrekken van een nieuwe locatie, het aanpassen van een bestaande locatie of het wijzigen van een proces of activiteit. In 2017 voerden we een RI&E uit voor het kantoor op Ecopark De Wierde.

Gevaarlijke situaties en (bijna-) ongevallen

Gevaarlijke situaties en (bijna-) ongevallen

Naast melding van ongevallen, stimuleert Omrin de melding van bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties. Hiermee maken we risico’s inzichtelijk zodat we maatregelen kunnen nemen om ongevallen te voorkomen. Vanaf 2015 worden bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties afzonderlijk gerapporteerd.

Onze blijvende aandacht voor het melden van gevaarlijke situaties en (bijna-) ongevallen leidde in 2017 tot 348 meldingen: 12 meer dan in 2016. In 280 gevallen ging het om een gevaarlijke situatie. Naar aanleiding van deze meldingen voerden we waar mogelijk noodzakelijke aanpassingen door aan organisatie, installaties, gebouwen of terreinen om de veiligheid te vergroten.

Het aantal gemelde ongevallen zonder verzuim bleef in 2017 vrijwel gelijk. Er waren geen ongevallen met blijvend letsel. Het aantal ongevallen met verzuim daalde iets. Het is onze ambitie om het aantal ongevallen met verzuim verder te laten dalen.

Gevaarlijke situaties en (bijna) Ongevallen

 201520162017
Gevaarlijke situaties189261280
Bijna - ongevallen (t/m 2014 inclusief gevaarlijke situaties)292622
Ongevallen met verzuim764
Ongevallen zonder verzuim454342

De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) voerde in 2017 zes maal overleg met de Bestuurder. Door het ontbreken van (urgente) onderwerpen is besloten het overleg van 21 december 2017 te annuleren.

Begin februari besprak de OR de jaarplannen van de diverse bedrijvengroepen in het bijzijn van een lid van de Raad van Commissarissen. Tijdens dit overleg hebben we aandacht besteed aan de input vanuit de OR. Om de jaarplannen interactiever te maken, is afgesproken dat de OR kijkt welke onderwerpen zij belangrijk vinden om mee te nemen in de jaarplannen.

OR-verkiezingen

2017 was het jaar van de OR-verkiezingen. Een aantal leden stelde zich niet opnieuw beschikbaar. Hierdoor was er plaats voor nieuwe leden. Voor de bedrijvengroep Concernstaf stelden zich geen kandidaten beschikbaar. Voor de overige bedrijvengroepen zijn alle zetels ingevuld. Aangezien er niet meer kandidaten dan zetels waren, vonden er geen verkiezingen plaats.

Behandelde punten

De OR stelt zich proactief op. Dit doen we door niet alleen te reageren op stukken aangedragen door de Bestuurder, maar ook door zelf met ideeën en voorstellen te komen die de samenwerking tussen werkgever en werknemer of het bedrijfsresultaat kunnen verbeteren. In 2017 kwamen de volgende punten ter informatie, advisering, instemming of anderzijds aan de orde:

 • De bedrijfsnoodplannen van milieustraten (instemming)
 • Plan van aanpak RI&E stort BRF buitenactiviteiten op- en overslag Recycling (instemming)
 • Jaarplannen bedrijvengroepen voor 2017 (informatief)
 • Jaarrapportages privacy, integriteit en vertrouwenspersoon over 2016 (informatief) – Initiatiefvoorstel voor een 13de maand (initiatief)
 • Initiatiefvoorstel voor een boekwerkje ‘Omrin foar Omkoallen’ (initiatief)
 • Plan van aanpak RI&E’s C&L: Sorteren van wit- en bruingoed AEEA RSC en inzamelen bedrijfsaval, transporteren en overslaan (instemming)
 • Ontwikkelingen van de KSI en Recycle Boulevard (informatief)
 • Medewerkersbetrokkenheid-onderzoek (MBO) 2017 (instemming)
 • Verzoek ingediend om de bedrijfskleding te evalueren (initiatief)
 • Aanstelling van de huidige KAVM-medewerkers als Preventiemedewerkers (instemming)
 • Nieuw lid externe klachtencommissie integriteit als vertegenwoordiger van de OR – Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid Omrin (instemming)
 • Aanpassingsvoorstel wijziging bedrijfshulpregeling (BHV) (instemming)
 • Protocol verzuim (instemming)
 • Basiscontract ARBO-dienstverlening voorbereiding voor 2018 (informatief)
 • Declaratieformulier kilometervergoeding op initiatief van de OR (instemming)
 • Protocol grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer (instemming)
 • Inzicht in de arbeidsorganisatie (informatief)
 • De nieuwe regels Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (informatief)
 • Pensioenregeling SBI (instemming)
 • Duurzame inzetbaarheid (informatief)
 • Toetreding nieuwe aandeelhouders (informatief)
 • De OR is samen met het DB en de RvC’s naar een symposium over kunststoffen geweest bij Morssinkhof in Zeewolde (informatief).

Integriteit

Integriteit

Omrin staat voor een open en transparante cultuur. Een actief integriteitsbeleid past hierbij. Van directieberaad tot werkoverleg: integriteit is een structureel aandachtspunt en onderwerp van bespreking. Ook communiceren we met medewerkers over (de naleving van) het integriteitsbeleid, onder andere via intranet en nieuwsbrieven.

Integriteitsprotocol en integriteitsconsulent

Het integriteitsprotocol is onderdeel van het integriteitsbeleid bij Omrin. Dit protocol omvat gedragsregels. Deze gelden voor alle Omrin-medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Binnen Omrin is een integriteitsconsulent aangesteld. Medewerkers kunnen de consulent om advies en informatie vragen over integriteitszaken.

Klachtencommissie integriteit

Medewerkers van Omrin kunnen klachten omtrent integriteit indienen bij de externe en onafhankelijke ‘klachtencommissie integriteit’. De klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden die geen relatie met Omrin hebben. De commissie beoordeelt klachten en brengt advies uit aan de algemeen directeur van Omrin. De integriteitsconsulent van Omrin ondersteunt de commissie.

Meldingen en schendingen van integriteit

In 2017 zijn in Omrin-verband zes meldingen gedaan van (een vermoeden van) schending van het integriteitsprotocol. Na onderzoek is vastgesteld dat vijftien personen het protocol daadwerkelijk hebben geschonden. Dit leidde tot het opleggen van sancties.

Meer agressie richting medewerkers

Het aantal sociale integriteitschendingen steeg in 2017 tot elf. Het gaat dan om agressief gedrag van bezoekers ten opzichte van medewerkers van Omrin, met name op milieu-straten en kringloopwinkels. We hebben de betrokken medewerkers slachtofferhulp aangeboden. Er is een agressie- en gedragsprotocol vastgesteld. Hierin staan maatregelen en procedures om agressief en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en in te perken. In dit protocol is ook de opvang en nazorg van eventuele slachtoffers geregeld.