04 Financieel

Financiële kerncijfers

Financiële kerncijfers

Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu stellen hun jaarrekening op conform de daarvoor in Nederland geldende normen. Deloitte Accountants heeft na controle voor beide jaarrekeningen een controleverklaring afgegeven. De jaarrekeningen zijn besproken in de vergaderingen van de Raden van Commissarissen van de betreffende NV’s en vastgesteld in de aandeelhoudersvergaderingen.

 

Financiële Kerncijfers

Omrin is de handelsnaam van twee NV’s: Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu. De financiële kerncijfers van beide bedrijven worden in onderstaande tabellen weergegeven. De cijfers zijn in € 1.000,-.

 

Kerncijfers Afvalsturing Friesland NV

 201520162017
Omzet86.003 88.414 98.951
Bedrijfsresultaat (EBIT) 4.898 5.4629.370
Nettoresultaat 1.169 1.3304.080
Balanstotaal226.350 225.592208.810
Eigen vermogen43.108 44.72148.680
Solvabiliteit19,0% 19,8%23,3%
Investeringen14.26616.5166.726

Kerncijfers NV Fryslân Miljeu

 201520162017
Omzet29.14730.47030.575
Bedrijfsresultaat (EBIT)2.1691.7441.787
Nettoresultaat1.6351.1161.167
Balanstotaal23.18024.28324.887
Eigen vermogen6.9707.4127.908
Solvabiliteit30,0%30,5%31,8%
Investeringen2.9044.0593.546

Ontwikkeling tarieven

Ontwikkeling tarieven

De aandeelhoudende gemeenten van Afvalsturing Friesland NV stellen jaarlijks de tarieven voor de twee belangrijkste afvalstromen, (grof) huishoudelijk restafval en gft-afval, vast. De Friese gemeenten betalen een uniform tarief waarin naast afvalverwerking ook de kosten voor overslag en transport zijn opgenomen. In de tabel is de ontwikkeling van de tarieven per ton afval aangegeven (bedragen in euro’s).

Ontwikkeling tarieven

 201520162017
Verwerkingscomponentrestafval65,0065,0065,00
Uniform tarief restafval80,0080,0080,00
Uniform tarief GFT60,5059,5060,50

RWS Water, Verkeer en Leefomgeving voert jaarlijks een benchmark uit waarin de verwerkingstarieven van de verschillende installaties in Nederland met elkaar worden vergeleken. In 2017 bedroeg het gemiddelde verwerkingstarief in deze benchmark € 69 per ton. In 2017 was het tarief van Afvalsturing Friesland € 65 per ton. In 2018 is dit tarief gestegen naar € 66. De tarieven zijn exclusief fiscale heffingen.