03 Bedrijfsvoering

Energieverbruik

Energieverbruik

Omrin streeft naar een duurzame bedrijfsvoering. Dit doen we onder meer door ons elektriciteits- en gasverbruik te reduceren en te verduurzamen. Waar mogelijk gebruiken we voor onze bedrijfsvoering elektriciteit en gas dat we uit afval produceren.

Op het hoofdkantoor in Leeuwarden hebben we vanaf 2010 diverse maatregelen getroffen om ons energieverbruik terug te dringen. Denk hierbij aan aanpassingen op het gebied van technische installaties en ICT. Daarnaast liggen er zonnepanelen op ons hoofdkantoor en op de milieustraten in Damwâld, Stiens en Leeuwarden. Deze panelen voorzien deze locaties voor een deel in de elektriciteitsbehoefte. In 2017 produceerden we dankzij de zonnepanelen 22.563 kWh

(2016: 24.355).

De onderstaande tabellen geven het totaalverbruik van elektriciteit en aardgas van alle locaties en installaties weer. Onder installaties verstaan we de ReststoffenEnergieCentrale (Harlingen) en de SBI op Ecopark de Wierde. Onder locaties verstaan we de vestigingen in Harlingen, Leeuwarden, Heerenveen, de kringloopwinkels en milieustraten. In 2017 was het gasverbruik in de installaties lager dan in 2016. Deze is daling is vooral toe te schrijven aan het groot onderhoud van de warmtekrachtcentrale bij de REC in 2017 waardoor het gasverbruik gedurende een periode lager was. Het elektriciteitsverbruik van de installaties is in 2017 hoger door een wijziging in de bedrijfsvoering bij de REC waardoor echter wel meer warmte nuttig toegepast kan worden.

 

Energieverbruik locaties

 201520162017
Verbruik elektriciteit in KwH1.278.7381.252.5231.227.571
Verbruik aardgas in Nm3183.926210.869215.755

Energieverbruik installaties

 201520162017
Elektriciteitsverbruik installaties in kWh29.645.70236.647.49640.122.444
Gasverbruik installaties in Nm315.934.58011.434.7248.581.662

Omgeving Ecopark De Wierde

Omgeving Ecopark De Wierde

Het inzamelen en verwerken van afval kan soms overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld door geur, geluid of zwerfvuil. Omrin voert actief beleid om rondom Ecopark De Wierde dergelijke situaties en meldingen te voorkomen.

Overleg met omgeving

Minimaal één keer per jaar vindt overleg plaats met de directe omgeving. Voor dit overleg nodigen we de Plaatselijke Belangen van Vegelinsoord, Haskerdijken/Nieuwebrug en Heerenveen, de gemeenten De Fryske Marren en Heerenveen en direct omwonenden uit. De vergadering is openbaar.

Tijdens dit overleg bespreken we eventuele klachten, oorzaken en oplossingen. Daarnaast informeren we de omgeving over vergunningszaken en de plannen die Ecopark De Wierde heeft.

Op 14 september 2017 hielden we een begeleidingscommissievergadering waar bevoegde gezagen, een vertegenwoordiger van de plaatselijke belangen en een vertegenwoordiger van de omwonenden aan deelnemen. Op 25 januari 2018 hebben we een omwonendenoverleg in combinatie met een begeleidingscommissie gehouden. Het idee is deze overleggen voortaan te combineren, omdat op beide overleggen hetzelfde wordt besproken.

Klachtenoverzicht Ecopark De Wierde

 201520162017
Geuroverlast6222
Geluidsoverlast000
Klachten over zwerfafval000
Klachten over vogeloverlast000

Afname geurklachten

In 2017 kregen we slechts twee klachten binnen. In beide gevallen is niet met zekerheid te zeggen of de oorzaak van de klacht daadwerkelijk bij  Ecopark de Wierde ligt, omdat er ten tijde van de klachten geen afwijkingen waren in de bedrijfsvoering.

 

Met de FUMO is de afspraak gemaakt dat klachten die niet direct aan een bedrijf zijn toe te wijzen wel worden geregistreerd.

Omgeving REC

Omgeving REC

De ReststoffenEnergieCentrale bevat de nieuwste technieken om brandbare afvalstoffen goed, veilig en milieuvriendelijk te verbranden en hiermee energie te produceren. Omrin heeft hierbij continue aandacht voor het minimaliseren van mogelijke milieueffecten.

Luchtkwaliteitsonderzoek

De gemeente Harlingen en de provincie Fryslân besloten in 2015 om een luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen en omgeving uit te voeren. Om voor draagvlak voor dit onderzoek te zorgen, werd een begeleidingsgroep opgericht. Deze onafhankelijke groep bestaat uit:

 • Vertegenwoordigers van Dorpsbelang Midlum, Wijnaldum, Sexbierum/Pietersbierum;
 • LTO-afdeling Harlingen-Franekeradeel;
 • Harlingen Seaport Business Association;
 • Adviesbureau Mobilisation;
 • Toxicowatch Foundation;
 • een onafhankelijk voorzitter.

Advies begeleidingsgroep

De begeleidingsgroep bracht een advies uit voor de uitvoering van een continue dioxine- bemonstering in de schoorsteen van de REC gedurende een jaar. Daarnaast adviseerde de groep over de uitvoering van het luchtkwaliteitsonderzoek. De dioxinebemonstering startte in augustus 2015 en werd in de zomer van 2016 met één jaar verlengd. Het onderzoek naar de luchtkwaliteit is uiteindelijk in november 2016 gestart en werd eind 2017 afgerond.

 

 

 

Resultaten dioxinebemonstering

 • Bij normaal bedrijf is de dioxine-emissie van de REC zeer laag. De emissie voldoet aan de jaargemiddelde grenswaarde van <0,01 ng TEQ/Nm3 (10x zo laag als de Nederlandse norm).
 • Tijdens storingen van het verbrandingsproces en/of de rookgasreiniging kunnen hogere dioxine-emissies voorkomen. In het stof dat bij de opstart van de REC vrij kan komen, zitten eveneens dioxines. Om (stof)emissies tijdens deze omstandigheden te minimaliseren, hebben  we in 2017 de besturing van de ID-fan verdubbeld en is de aarding grondig aangepakt.
 • Daarnaast is het spoelprogramma voor de opstart van de REC aangepast. Ook wordt, zoals gebruikelijk, de rookgasreinigingsinstallatie tijdens onderhoudstops grondig gereinigd.
 • Tijdens de opstart na de onderhoudstop in mei 2017 en in juli, augustus, oktober én december bleek dat dit resulteerde in een verwaarloosbare hoeveelheid stof tijdens de opstart. Ook een storing van de ID-fan, zoals in 2015/2016, is hierna niet weer voorgekomen.

Het luchtkwaliteitsonderzoek en de dioxinebemonstering is eind 2017 beëindigd door de positieve resultaten en de hoge effectiviteit van de getroffen maatregelen.

Milieuklachten REC

Milieuklachten over de REC kunnen via de provincie of via de klachtenlijn van Omrin worden gemeld. Alle klachten worden geregistreerd in het klachtenregistratiesysteem. Bij de Provincie Fryslân kwam tussen 1 januari en 31 december 2017 één klacht binnen (2016: 3). De provincie beoordeelde deze klacht als ‘niet terecht/onbekend’. De REC veroorzaakte in 2017 feitelijk geen overlast voor de omgeving.

Emissies REC

Emissies REC

In Nederland moeten Afval Energie Centrales (AEC’s) aan strenge emissie-eisen voldoen. De ReststoffenEnergieCentrale (REC) van Omrin maakt daarom gebruik van state-of-the-art technieken.

Emissies

In 2017 voldeden de emissies van de REC aan de strenge grenswaarden die op grond van de milieuvergunning gelden. De luchtemissies van de milieu-hygiënisch meest relevante componenten (stof, kwik, zware metalen en dioxinen/furanen) zijn bij normaal bedrijf óf niet detecteerbaar (door lagere dan technisch meetbare waarden) óf op zeer laag niveau aanwezig in de gereinigde rookgassen.

Storingen

In 2016 kreeg de REC te maken met vier storingen van de ID-fan (deze zorgt voor onderdruk in de installatie en trekt rookgassen door de rookgasreinigingsinstallatie). Deze technische storingen zijn in de onderhoudsstop van 2017 aangepakt door het enkelvoudige besturingssysteem dubbel uit te voeren. Na deze aanpassing zijn deze storingen niet weer voorgekomen.

De meest voorkomende storing (17x in 2017) bij de REC is een kleine overschrijding van het gehalte aan zoutzuur (HCl). Dit wordt veroorzaakt door problemen met de aanvoer van bicarbonaat of door hoge pieken aan chloride in het afval. In 2018 wordt het bicarbonaat doseersysteem verbeterd om het aantal storingen te verlagen. Klik hier voor het biomonitoringsonderzoek en overige rapportages.

Tabel

De onderstaande tabel geeft de emissiewaarden weer waaraan de REC moet voldoen en het gerealiseerde jaargemiddelde. Het gaat om gecorrigeerde cijfers. De correctie is uitgevoerd door het bevoegd gezag (provincie Fryslân) aan de hand van correctiepercentages die zijn opgesteld in de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED).

Storingsuren

De vergunning voor het aantal storingsuren bedraagt jaarlijks maximaal 60 uur. In 2017 zijn 4 storingsuren genoteerd volgens de criteria van het Activiteitenbesluit.

 

Emissies REC

 Vergund jaargemiddeldeGecorrigeerd Werkelijk
Stof (totaal)<1,5 mg/Nm³<0,00 mg/Nm³
Zoutzuur (HCl)<5 mg/Nm³3,92 mg/Nm³
Stikstofoxiden (NOₓ)<60 mg/Nm³43,97 mg/Nm³
Koolmonoxide (CO)<30 mg/Nm³0,00 mg/Nm³
Zwaveldioxide (SO₂)<10 mg/Nm³0,00 mg/Nm³
Koolwaterstoffen (CxHy)<5 mg/Nm³0,00 mg/Nm³
Kwik (Hg)<5 ug/Nm³1 ug/Nm³
Ammoniak (NH₃)<3 mg/Nm³0,18mg/Nm³
Waterstoffluoride (HF)<0,2 mg/Nm³0,00 mg/Nm³
Cadmium en Thalium(Cd en Tl)<0,002 mg/Nm³0.00 mg/Nm³
Zware metalen<0,1 mg/Nm³0,00 mg/Nm³
Dioxinen/Furanen<0,01 ngTEQ/Nm³0,00 ngTEQ/Nm³

Milieu-incidenten

Milieu-incidenten

Onder een milieu-incident verstaan we elke gebeurtenis die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan. Hieronder een weergave van de geregistreerde milieu-incidenten én een toelichting per milieuaspect.

Milieu-incidenten Omrin

 201520162017
Brand863
Bodem83319
Lucht4451
Geur12153
Water101
Totaal339927

Brand

In 2017 registreerde Omrin drie milieu-incidenten die betrekking hadden op brand. In één geval ging het om een vuurpijl die afging in de bunker van de REC. De brand is geblust met de blusmonitor. In een ander geval ging het om een brand in een container met kleine afgedankte elektrische apparaten. De brandweer heeft de brand geblust met schuim. Het derde incident betrof een containerbrand op een milieustraat. Ook deze brand is door de brandweer geblust.

Bodem-incidenten

In 2017 registreerden we 19 bodemincidenten. Bij 2/3 van de meldingen ging het om hydraulieklekkages. Door preventief onderhoud hebben we het aantal meldingen van hydraulieklekkages inmiddels flink teruggebracht. Verder lekte een aantal keer diesel uit een voertuig, éénmaal als gevolg van diefstal. We hebben de olie en de diesel meteen opgeruimd en de openbare weg schoongemaakt.

Luchtemissies

Het aantal meldingen rond luchtemissies nam fors af. In 2017 kwam er één melding binnen. Het ging hierbij om een luchtemissie op Ecopark De Wierde. Hierbij werd lucht ongefilterd uit de scheidingsinstallatie naar buiten geblazen. Dit kwam omdat de stoffilters uit de filterbehuizing waren gehaald om meer afzuiging te realiseren in de hal. Het filter is weer in originele staat teruggebracht.

Geur

In 2017 waren er 3 geurincidenten. Het betrof:

 • een melding van een gaslucht door een chauffeur van een inzamelvoertuig voor restafval. Het afval en het voertuig zijn onderzocht. Er is geen gaslek of oorzaak ontdekt.
 • een geurklacht op de milieustraat Heerenveen door activiteiten bij de buren;
 • een geurklacht van een omwonende over een kortstondige hinderlijke geur. Bij controle door Fumo was de geur al verdwenen. Er waren geen bijzonderheden in de bedrijfsvoering.

Water

In 2017 is één water gerelateerd incident gemeld. Op Ecopark De Wierde raakte de persslang van de pomp los bij het innemen van water uit de buffer met organisch afvalwater. Hierbij kwam organisch materiaal vrij op het terrein. Dankzij adequaat ingrijpen met een heftruck met schuifbord en de zuigauto kwam er nauwelijks water in het riool terecht.

ARBO en certificatie

ARBO en certificatie

Omrin hanteert een managementsysteem op basis van drie normen: ISO 9001 voor kwaliteit, ISO 14001 voor milieu en OHSAS 18001 voor arbeidsomstandigheden.

Elk jaar beoordeelt een erkende externe certificerende instelling ons managementsysteem. Daarnaast vinden jaarlijks diverse interne audits plaats. Deze worden onder meer uitgevoerd door hiervoor opgeleide KAVM-adviseurs.

 Externe audit 2017: één verbeterpunt

De externe audit eind januari/begin februari 2017 betrof een ‘1e opvolg audit’. De certificerende instelling stelde één, niet kritische, tekortkoming (verbeterpunt) vast:

 • op het sorteercentrum is sprake van schadelijk geluid / 86 dB(A).

Maatregelen afdoende

Op basis van deze bevinding hebben we per direct gehoorbescherming verstrekt aan werknemers. Ook hebben we metalen bakken aan de binnenkant met geluiddempend materiaal bekleed. Deze maatregelen en de effectiviteit daarvan zijn als voldoende beoordeeld.

 

Wagenparkbeheer

Wagenparkbeheer

Het wagenpark van Omrin telde in 2017 80 (2016: 72) bestel- of vrachtwagens die op groen gas rijden, 1 vrachtwagen op LNG (2016: 1) en 1 elektrisch aangedreven voertuigen (2016: 2). Het doel is om de komende jaren ons volledige wagenpark over te zetten naar voertuigen die rijden op CNG, LNG of elektriciteit. Elke auto of truck die vervangen wordt, moet op één van deze brandstoffen rijden.

De omschakeling naar duurzame brandstoffen resulteerde in 2017 in een besparing van 614.000 (2016: 502.000) kilo CO2 ten opzichte van het gebruik van alleen traditionele brandstoffen. Dit komt neer op 2,8 miljoen (2016: 2,3 miljoen) autokilometers (op basis van gemiddelde CO2-uitstoot (220 gram per kilometer) van nieuwe personenwagens).

Brandstofverbruik voertuigen

 201520162017
Diesel/benzine (liter)1.664.6361.499.0741.351.371
Groen gas (kg)778.831915.7441.040.857
Elektriciteit (kWh)04.3639.392
% duurzaam31,90%38,00%43,73%

Schades

Schades

Omrin werkt continu aan een veilige werkomgeving. Eén van de doelstellingen is om materieel- en voertuigschades zoveel mogelijk te voorkomen. In de werkoverleggen besteden we structureel aandacht aan veiligheid en schades.

Substantiële daling aantal schades.

De dalende trend in het aantal schadegevallen dat door de verzekeraar in behandeling is genomen, zette zich in 2017 voort. Met 30 schadebehandelingen realiseerden we een daling van bijna de helft ten opzichte van de 57 schadegevallen in 2016. Niet eerder was het aantal schades zo laag. Ook bij de kleinere schades die zelf worden afgewikkeld, zagen we een daling van zo’n 20%.

 

 

Zachte winter en verbeterde ergonomie

Naast de structurele aandacht voor veiligheid en schades droeg de zachte winter bij aan de daling. Ook de inzet van Tigra Leeuwarden had z’n effect. Tigra onderzocht onder meer voor Fryslan Miljeu Bedrijfsservice de werkwijze in de cabine. Dit resulteerde in adviezen om de ergonomie te verbeteren. Het hierdoor “lekker en ontspannen kunnen werken” droeg positief bij aan het voorkomen van ongevallen. Ook bij Transport & Logistiek en Inzameling & Reiniging deed Tigra aanbevelingen vanuit onderzoek naar werkhouding en werkwijze.

In 2018 gaan we verder met het project “objectief in beeld brengen fysieke belasting bij Inzameling en Reiniging”. Hieruit volgt een rapport met aanbevelingen om de veiligheid van medewerkers te vergroten.