Visie & beleid

Passie voor kringloop: het is onze missie. Een missie die ook vorig jaar weer meer gestalte kreeg. We hebben nieuwe duurzame stappen gezet in het inzamelen, terugwinnen en verwerken van grondstoffen.

 

Met een afvalscheidingspercentage van 70% benaderen en nog 150 kilo restafval naderen we de landelijke doelstellingen. En we mogen ons inmiddels de grootste producent van duurzame energie van Friesland noemen.

 

In transitie naar een circulaire economie

In transitie naar een circulaire economie

Passie voor kringloop: het is onze missie. Een missie die ook vorig jaar weer meer gestalte kreeg. We hebben nieuwe duurzame stappen gezet in het inzamelen, terugwinnen en verwerken van grondstoffen. Met een afvalscheidingspercentage van 70% en nog 150 kilo restafval naderen we de landelijke doelstellingen. We hebben samen met partners nieuwe circulaire producten ontwikkeld en mogen ons inmiddels de grootste producent van duurzame energie van Friesland noemen: maar daarover straks meer.

Nieuwe strategie

Het zijn mooie cijfers, maar we doen het niet alleen. Samen met onze aandeelhouders, de gemeenten, koersen we met een nieuwe strategie naar een circulaire toekomst. Deze strategie kent vier pijlers: zorgen voor lage kosten én een hoog milieurendement, hergebruik blijven stimuleren en actief bijdragen aan een circulaire economie. Aan Omrin om hieraan zo goed mogelijk invulling te geven.

Afval inzamelen

Dit begint bij de inzameling van afval: betere scheiding aan de bron zorgt ervoor dat meer afvalstromen hergebruikt kunnen worden. Zo lanceerden we in 2016 in Friesland de Sortibak-campagne. Hiermee maken we de inwoners van Friesland bewust van het belang van betere afvalscheiding. Het Omrin-biobakje dat 100.000 huishoudens in 2017 ontvangen is een mooi en logisch vervolg. Het helpt niet alleen om afval beter te scheiden; het is ook nog eens gemaakt van gerecycled plastic.

Energie uit afval

Een ander aspect is de opwekking van energie uit afval. In 2016 hebben we hierin fors geïnvesteerd. Eyecatcher is de groengasinstallatie op Ecopark de Wierde. Met deze installatie, geopend door ZKH Prins Carlos, kunnen we 14 miljoen kubieke meter groengas uit bioafval produceren. Dit is genoeg om 10.000 huishoudens én ons wagenpark van energie te voorzien. In onze ReststoffenEnergieCentrale (REC) installeerden we in 2016 een nieuwe stoomturbine, met een capaciteit om 10.000 huishoudens van duurzame stroom te voorzien. Van alle duurzame energie die in Friesland wordt geleverd, is ongeveer 30 % afkomstig van Omrin. Hiermee zijn we een belangrijke speler in de duurzame energietransitie die op dit moment in Friesland plaatsvindt.

VANG-doelstelling in zicht

Met een afvalscheidingspercentage van 70% liggen de Omrin-gemeenten in Friesland (met uitzondering van de Waddeneilanden) inmiddels boven het landelijke gemiddelde. De landelijke VANG-doelstelling van 75% hergebruik en 100 kilo restafval hebben we in het vizier. We zijn verheugd dat vorig jaar tien nieuwe gemeenten buiten Friesland kozen voor het Omrin-concept en aandeelhouder werden van Afvalsturing Friesland. Zes gemeenten uit de Regio Noord Veluwe (RNV), Appingedam en Delfzijl en Irado (publieke dienstverlener voor de gemeenten Schiedam en Vlaardingen). Toch hebben we met z’n allen nog een weg te gaan om die laatste vijf procent hergebruik te behalen en onder de 100 kilo restafval te komen: we blijven daarom onderzoeken, investeren én samenwerken.

Proeftuin

Bedrijfsleven, overheid, onderwijs: iedereen is nodig om die circulaire economie te versnellen. Samen met de Vereniging Circulair Friesland willen we de aanjager zijn om Friesland tot het voorbeeld voor de circulaire economie in Europa te maken. Een initiatief dat begon met het in kaart brengen van grondstofstromen in de provincie Friesland is gegroeid. Inmiddels sluiten steeds meer bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en NGO’s zich aan. Dit resulteert in interessante initiatieven. Zo hebben we met Paques, Wetsus, de RUB en Ecostyle BeStart opgericht als springplank voor start-ups in de biobased en circulaire economie. Binnen ‘Closing the loops’ werken we samen met Philips, Morssinkhof, Cumapol, Stenden, NHL en Lankhorst om de kunststofketen nog beter te sluiten. Ook de samenwerking met het lectoraat ‘Circular Plastics’ levert hieraan een bijdrage.

In het afgelopen jaar hebben we mooie stappen gezet. Op het niveau van de circulaire gedachte, maar ook binnen Omrin zelf. Dit is mede dankzij onze medewerkers. Zij maken Omrin én zij zijn de drijvende kracht achter onze missie. Daarom willen we ook duurzaam omgaan met hen. Dit betekent investeren in duurzame inzetbaarheid: opleiding, leefstijl en werkgeluk. En door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden om een waardevolle bijdrage te leveren aan onze samenleving. Ook dat is circulair denken, ook dat is Omrin.

John Vernooij, directeur Omrin

Dialoog met stakeholders

Dialoog met stakeholders

Herkenbaarheid, commitment en draagvlak: Omrin betrekt en informeert stakeholders op verschillende manieren. Zo waren onze stakeholders in 2016 nauw betrokken bij de ontwikkeling van onze strategie voor 2017-2020. Op 9 december is met de aangepaste strategie voor de periode 2017-2020 ingestemd. Een dialoog die de herkenbaarheid en het draagvlak voor onze koers vergroot.

Hoe weten we wat leeft bij de stakeholders?

Het is belangrijk om in dialoog te blijven met onze stakeholders. Verschillende initiatieven dragen daaraan bij.

De VANG-werkgroep – Dit is een initiatief waarbij de gemeenten en Omrin samenwerken. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. De VANG-werkgroep bedenkt en ontwikkelt initiatieven die de hoeveelheid afval in Friesland verminderen en de grondstoffenscheiding verbeteren. De landelijke doelstelling is vastgesteld op maximaal 100 kilo brandbaar afval per inwoner per jaar in 2020. Om dit doel te bereiken is onder andere de Sortibak campagne ontwikkeld.

Klanttevredenheidsonderzoek – In 2016 en begin 2017 voerden we een klanttevredenheidsonderzoek uit onder gemeenten. Hierbij onderzochten we onder meer de kwaliteit van onze dienstverlening en beleidsmatige zaken. De resultaten bespreken we in de loop van 2017 met de betrokken gemeenten.

Samenwerking milieustraten in Friesland – In 2016 kregen alle colleges van de Friese gemeenten een adviesrapport over het gemeentegrensoverschrijdend gebruik van milieustraten. Dit rapport is samengesteld door een werkgroep die bestond uit ambtenaren van diverse Friese gemeenten en Omrin. Een ruime meerderheid van de Friese gemeenten staat positief tegenover deze samenwerking tussen milieustraten. Het rapport beoogt dat afval in zoveel mogelijk grondstoffen wordt gescheiden. Deze doelstelling is beter te behalen wanneer afvalscheiding voor burgers zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Gemeentegrens-overschrijdend gebruik maakt het mogelijk dat elke burger naar de dichtstbijzijnde milieustraat kan gaan.

Medewerkers – Vanuit de organisatie werd een afstand ervaren tussen de bedrijvengroepen van Omrin. Dit is tijdens het laatste Medewerker Betrokkenheid Onderzoek (MBO) ook als aandachtspunt aangemerkt. De afdelingen hebben in 2016 verschillende initiatieven ontwikkeld om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Niet alleen tussen collega’s maar ook tussen de verschillende bedrijvengroepen. Er is geïnvesteerd in relaties en afdelingen hebben hun eigen leermomenten opgepakt. Eind 2017 voeren we weer een MBO uit en brengen we in kaart wat het resultaat is van deze initiatieven.

 

Omwonenden en burgers

Omrin betrekt omwonenden van Ecopark De Wierde en de REC door middel van omwonendenoverleg. Dit overleg vond in 2016 één keer plaats. Daarnaast geven we elk jaar rondleidingen op Ecopark De Wierde, op diverse milieustraten en in de REC om te laten zien wat we doen. Deze rondleidingen zijn vooral bedoeld voor organisaties met raakvlakken op het gebied van afvalverwerking of circulaire economie. Ook vertegenwoordigers van gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) nemen regelmatig deel aan deze rondleidingen. In 2016 ontvingen we ongeveer 1400 bezoekers op onze locaties.

 • Op  Ecopark De Wierde ontvingen we 860 bezoekers
 • Op de Milieustraat Leeuwarden 157 (voornamelijk basisschoolleerlingen).
 • De open dag van de REC in Harlingen op zaterdag 15 oktober trok tussen de 250 en 300 mensen.
 • Daarnaast leidden we nog 108 bezoekers rond op de REC

Strategie

Strategie

Elke vier jaar evalueren we onze strategie en stellen deze opnieuw vast. In 2012 is de strategische koers voor de periode 2013-2016 door onze aandeelhouders geaccordeerd. Het proces om tot een strategie te komen, doorliepen we samen met onze belangrijkste stakeholders. Jaarlijks evalueren we intern de strategische doelen en stellen ze eventueel bij. In het najaar van 2015 zijn we een nieuwe cyclus gestart van bijeenkomsten en interviews om tot een strategische koers te komen voor de periode 2017-2020. De nieuwe strategie is vastgesteld in december 2016.

Omrin wil een aanjager zijn van en een voorbeeld zijn voor de circulaire economie. Dit doen wij door actief bij te dragen aan het sluiten van kringlopen. We richten onze aandacht op maximaal hergebruik van grondstoffen én het voorkomen dat waardevolle grondstoffen worden vernietigd. En dit doen wij altijd met oog voor een optimale balans tussen kosten, milieu en service.

Onze missie

Passie voor kringloop.

’Vijftigduizend Friese huishoudens krijgen hun energie van de REC’

‘De ReststoffenEnergieCentrale (REC) produceerde meer stoom dan dat er vraag naar was. Het overschot aan stoom koelden we tot voor kort nog weg. Hiermee verspil je kostbare energie. Daarom hebben we in 2016 fors geïnvesteerd in een nieuwe turbine. Deze zet stoom om in elektriciteit. Met deze nieuwe installatie kunnen we 10.000 extra huishoudens in Friesland voorzien van elektriciteit, in totaal leveren we hierdoor energie aan 50.000 huishoudens. Inmiddels is de REC in staat om 96,5 % procent van het afval dat we verbranden om te zetten in stroom, stoom en grondstoffen voor de weg- en waterbouw. De REC is hiermee een belangrijke schakel in het sluiten van kringlopen. Maar we zijn er nog niet. We onderzoeken hoe we nog efficiënter kunnen produceren en hoe we onze restwarmte in kunnen zetten voor een nog hoger energierendement. Wat we hier doen is state-of-the-art, maar je ziet: er blijft altijd ruimte over om te verbeteren.’

 

Seerp Bosch, bedrijfsdirecteur REC

Onze visie

Omrin: toonaangevend in inzameling, bewerking en verwerking, terugwinning van grondstoffen en productie van duurzame energie.

Gezien de statuten, de wensen van onze stakeholders en de ontwikkelingen op de afvalmarkt zijn de strategische uitgangspunten voor Omrin:

 1. Omrin kiest voor een publiek profiel.
 2. Omrin gaat voor een duurzame bedrijfsvoering.
 3. Omrin is en blijft als totaaloplosser de gehele afvalketen (van kringloop tot storten) bestrijken.
 4. Omrin verricht commerciële activiteiten ter ondersteuning c.q. versterking van de nutstaken.
 5. Omrin streeft naar de laagste maatschappelijke kosten.
 6. Omrin voert een financieel solide beleid.
 7. Omrin is een aantrekkelijke werkgever.

De vastgestelde strategische doelen 2017 – 2020 zijn:

 1. Omrin gaat voor tevreden klanten.
 2. Het Omrin inzamel- en verwerkingsconcept behoort in 2020 qua kosten tot het laagste in Nederland.
 3. Omrin gaat voor volledige belasting van haar installaties.
 4. Omrin zet in op maximaal terugwinnen van grondstoffen.
 5. Omrin is een belangrijke producent van duurzame energie.
 6. Omrin heeft vakkundig en betrokken personeel om de organisatiedoelen te realiseren.
 7. Omrin is een betrouwbaar, integer, transparant, sociaal, veilig en ondernemend bedrijf en wil zo gezien worden.

Evaluatie doelen 2016

Evaluatie doelen 2016

In het duurzaamheidsjaarverslag van 2015 stelden we zes doelen voor 2016. Deze doelen dragen bij aan de duurzaamheid van de organisatie en onze omgeving.

Financieel doel

In 2016 streefden we naar een verbeterd nettoresultaat terwijl het verwerkingstarief gelijk bleef. In 2016 steeg het nettoresultaat van Afvalsturing Friesland van 1.169 miljoen in 2015 naar 1.330 miljoen. Het nettoresultaat van Fryslân Miljeu bedroeg in 2015 1.635 miljoen en daalde naar 1.116 miljoen in 2016.

Kringloop sluiten

Friese Circulaire Economie en samenwerking met onze partners blijven belangrijk in onze bedrijfsvoering. Ook in 2016 wilden we minstens twee projecten initiëren waarbij een kringloop werd gesloten. Naast het openen van de gasopwerkingsinstallatie op Ecopark de Wierde en de ingebruikname van een tweede turbine bij de REC wisten we de volgende kringlopen te sluiten:

 • Sortibak – Samen met kunststofrecyclingbedrijf Iverko en containerproducent Shäfer ontwikkelden we containers die deels bestaan uit gerecycled kunststof uit huishoudelijk afval. Deze containers, voorzien van een paars deksel, zijn echte Sortibakken. Eind 2016 kregen inwoners van de gemeente Achtkarspelen deze nieuwe containers als eerste uitgereikt.
 • Biobakje – Keukenafval is een terugkerende uitdaging op het gebied van afvalscheiding. Dit afval verdwijnt grotendeels in de Sortibak in plaats van in de GFT-container. Om het scheiden van keukenafval makkelijker te maken ontwikkelden we met verschillende partijen en gemeenten het Biobakje. Het Biobakje bestaat voor honderd procent uit gerecycled kunststof. Het dekseltje is gemaakt van koelkastbehuizingen en het bakje zelf van het plastic afval uit de nascheidingsinstallatie. Een puur gerecycled product waarmee niet 1 maar 2 kringlopen worden gesloten.

Maatschappelijk en educatie

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom vindt Omrin het belangrijk om kinderen en jongeren voorlichting te geven over afval en hergebruik van afval. Hiermee willen we werken aan een betere bewustwording over afval en de eindeloze mogelijkheden die goede grondstoffenscheiding biedt aan mens, milieu en toekomst. Het doel voor 2016 was om 8.400 kinderen mee te laten doen aan de Himmelwike. In totaal deden 8.508  kinderen mee.

In 2015 is Omrin begonnen met het geven van gastlessen op basisscholen. Tijdens deze gastlessen bespreken we met kinderen het thema afval. De lessen gaan onder meer over afval, de juiste manier van afvalscheiding en de rol die afval kan spelen in een duurzamere wereld. In 2016 wilden wij 25 gastlessen geven. Uiteindelijk gaven we 19 gastlessen.

Gasopwerking

Medio 2015 startte Omrin met de bouw van de gasopwerkingsinstallatie op Ecopark De Wierde. Deze installatie maakt het mogelijk om biogas uit afval op te werken. Het gas is daarna geschikt voor het aardgasnetwerk en om voertuigen op te laten rijden. Het doel om de installatie in 2016 in gebruik te nemen. Dit doel is gehaald: op 9 december 2016 nam ZKH Prins Carlos de nieuwe installatie officieel in gebruik. Bij deze feestelijke opening waren zo’n honderd genodigden aanwezig.

“U kunt trots zijn op dit resultaat!”,  vond ZKH Prins Carlos. “Het is nu zaak dat de wereld ook echt weet wat Omrin doet en hoe jullie de kringlopen sluiten. Omrin is een voorbeeld hoe je samen komt tot een praktisch resultaat. Dus wees niet zo bescheiden en deel het!” Met een knipoog voegde hij daar aan toe: “Pas vandaag hoorde ik waar de naam Omrin ook voor staat, Fries voor Omloop of Kringloop. Dus dat is echt vooruitkijken…” Ook burgemeester Crone van Leeuwarden sprak de ruim 100 genodigden toe in zijn rol als aanjager van groengas en de circulaire economie in Fryslân. Crone: “Samen zijn we in staat om de circulaire economie echt waar te maken. Er zijn in Fryslân zoveel mooie initiatieven die laten zien dat het kan. Deze installatie van Omrin bewijst dat ook weer.” Burgemeester Crone reikte ook het groengas-certificaat uit aan Hein Grafhorst, directeur Recycling van Omrin, waarmee Omrin een ‘keurmerk’ heeft zodat gemeenten officieel het groengas kunnen verkrijgen als groene energie.

Nascheiding drankenkartons

Het streven was om in 2016 50% meer drankenkartons uit het afval na te scheiden dan in 2015. Dit is helaas niet gehaald. Uiteindelijk haalden we 2.510 ton drankenkartons uit het afval. Dit is een stijging van 10 %  ten opzichte van 2015.

Estafette

Omrin Estafette kringloop is bezig met het restylen van haar winkels. Doel van deze restyling is het vergroten van het winkelgenot en het aantrekken van een breder publiek. In 2015 is in Harlingen het vernieuwde winkelconcept gepresenteerd. In 2016 zijn de winkels in Sint Annaparochie, Oosterwolde en Franeker verbouwd. Het doel om in 2016 drie winkels aan te passen is gehaald.

Sortibak

In 2016 zijn we de Sortibakcampagne gestart. Negentien van de 24 Friese gemeenten deed mee aan deze campagne. De campagne had hierdoor een bereik van meer dan 250.000 Friese huishoudens. Ons doel om zoveel mogelijk gemeenten in Friesland te laten participeren in deze campagne is gehaald.

Nieuwe doelen in 2017

Nieuwe doelen in 2017

Behalen van 72% scheiding uit huishoudelijk afval

In het landelijk afvalbeleid is het streven vastgesteld om in 2020 gemiddeld 75 % van het huishoudelijk afval te scheiden. In 2017 willen wij minimaal 72% van deze scheiding realiseren in Friesland.

Maatschappelijk en educatie

Ieder jaar organiseren veel gemeenten onder begeleiding van Omrin de Himmelwike. In 2017 streven we ernaar om minimaal 8.650 kinderen mee te laten doen aan de Himmelwike. Op deze manier werken we aan de bewustwording over zwerfafval, de gevolgen daarvan en de noodzaak om verantwoord om te gaan met afval.

Kringlopen sluiten

Het doel om kringlopen te sluiten blijft belangrijk in onze strategie. Daarom hebben we opnieuw de ambitie om minimaal twee projecten te initiëren waarbij een kringloop wordt gesloten.

 
 

Gasopwerking

In 2016 is de gasopwerkingsinstallatie op Ecopark De Wierde in gebruik genomen. In 2017 willen we 7 miljoen kuub groen gas produceren.

Meer nascheiding, meer kwaliteit

In 2017 willen we samen met partners starten met de realisatie van een kunststofsorteerinstallatie. Deze KSI is in staat om plastic te sorteren op kunststofsoort. Op die manier levert Omrin grondstoffen van een betere kwaliteit.

REC

De ReststoffenEnergieCentrale (REC) blijft in 2017 de meest energie-efficiënte verbrandingsinstallatie in Nederland.

Toename duurzame brandstof wagenpark

In 2016 reden 75 voertuigen van ons wagenpark op duurzame brandstof. Dit aantal willen we in 2017 uitbreiden met 9 voertuigen. Hiermee levert ook ons wagenpark een significante bijdrage aan de CO2-reductie.

 

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

Met onze missie ‘Passie voor kringloop’ benadrukken we het belang van het sluiten van kringlopen en de keuze voor duurzaamheid. In alle onderdelen van ons bedrijf werken we concreet en resultaatgericht aan het verduurzamen van bedrijfsprocessen en -middelen. Waar mogelijk passen we nieuwe materialen en technieken toe die goed zijn voor mensen, milieu en leefomgeving.

‘Afvalverwerkers zijn eigenlijk grondstofbedrijven’

‘Eigenlijk hebben we een andere naam nodig voor onze afvalverwerkers. Het zijn grondstofbedrijven geworden. Bedrijven die afvalstromen inzamelen, scheiden en weer toepasbaar maken. Deze grondstofbanken zijn de sleutelspelers in een circulaire wereld. Omrin loopt hierin voorop. Met hun concept van afvalverwerking zijn ze al ontzettend effectief. Maar het is goed om te zien dat ze ook verder denken. Onderwijs, bedrijfsleven, overheden: Omrin verbindt, inspireert en maakt circulair denken tastbaar. Samen met Philips een Senseo-apparaat van gerecycled plastic ontwikkelen? Typisch Omrin. En als aanjager van Circulair Fryslân zetten ze samen met al die andere partijen écht iets moois neer. De circulaire economie zit in Fryslân echt in een stroomversnelling, daar mogen jullie trots op zijn.’

Marjan Minnesma, Urgenda

De resultaten en de voortgang van onze activiteiten en projecten op het gebied van duurzaamheid, rapporteren we in de jaarplannen en managementrapportages van onze bedrijfsonderdelen. Ze vormen hiermee een onderdeel van de planning- en controlcyclus. Deze is geborgd in ons gecombineerde managementsysteem voor kwaliteit, milieu en veiligheid (ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001).

Het proces om een strategische koers voor onze organisatie te bepalen, wordt mede gevoed door mondiale ontwikkelingen: een bevolkingsgroei naar 9 miljard mensen en toenemende schaarste aan energie en grondstoffen. Duurzaamheid blijft daarom een absolute prioriteit, gesteund door en op verzoek van onze aandeelhouders.

Organisatie

Organisatie

Omrin is de handelsnaam van Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu, beide zijn statutair gevestigd in Leeuwarden aan de Hidalgoweg 5. Omrin is vooral actief in de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval voor gemeenten in Noord-Nederland, maar we verlenen onze diensten ook aan circa 7.000 bedrijven en instellingen.

Omrin heeft vestigingen in Leeuwarden (inzameling en hoofdkantoor), Heerenveen (Ecopark De Wierde, verwerking) en Harlingen (REC-ReststoffenEnergieCentrale) en heeft zeven kringloopwinkels en elf milieustraten in beheer verspreid door Friesland.

Afvalsturing Friesland NV

De aandelen van Afvalsturing Friesland NV zijn in handen van de 24 Friese gemeenten, de gemeenten Appingedam en Delfzijl, de Regio Noord-Veluwe en overheidsbedrijf Irado. Driemaal per jaar vindt een aandeelhoudersvergadering plaats, waarbij de gemeenten en het samenwerkingsverband vertegenwoordigd worden door een lid van het college van burgemeesters en wethouders namens elk van de (samenwerkende) gemeenten en  Irado haar directeur. In deze vergaderingen worden onder meer de jaarrekening en de begroting met de uniforme tarieven vastgesteld.

Afvalsturing Friesland NV heeft een Raad van Commissarissen die bestaat uit zeven leden.

Een volledig overzicht van de leden vindt u in de jaarrekening van Afvalsturing Friesland NV.

NV Fryslân Miljeu

De aandelen van NV Fryslân Miljeu zijn in handen van 16 Friese gemeenten en 2 Groningse gemeenten: Achtkarspelen, Ameland, Eemsmond, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Heerenveen, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, De Marne, Menameradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland.

Tweemaal per jaar vindt een aandeelhoudersvergadering plaats, waarbij de gemeenten vertegenwoordigd worden door een lid van het college van burgemeester en wethouders. In deze vergaderingen wordt onder meer de jaarrekening vastgesteld. NV Fryslân Miljeu heeft een Raad van Commissarissen die bestaat uit vijf leden. Een volledig overzicht van de leden vindt u in de jaarrekening van NV Fryslân Miljeu.

Overig

Meer informatie over de organisatie van Omrin vindt u hier.

 

Over dit jaarverslag

Over dit jaarverslag

In dit digitale jaarverslag doet Omrin verslag van haar duurzame prestaties in 2016. Dit concentreert zich logischerwijs primair op afvalbeheer en duurzaamheid, maar ook bedrijfsvoering, financiën en personeel komen aan orde. Het verslag heeft betrekking op Afvalsturing Friesland NV, NV Fryslân Miljeu en de dochterondernemingen van beide NV’s. Minderheidsdeelnemingen zijn geen onderdeel van het verslag.

De financiële cijfers uit dit verslag zijn afkomstig uit de financiële jaarverslagen van Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu en zijn door de accountant gecontroleerd. De overige cijfers zijn afkomstig uit de beheer- en datasystemen van Omrin.

Dit verslag wordt niet in druk of andere vormen van print uitgegeven.

U kunt uw eigen jaarverslag samenstellen door hoofdstukken en artikelen te selecteren en toe te voegen aan uw eigen verslag.

Heeft u vragen over dit verslag of de inhoud daarvan? Neem dan contact op met Afdeling Communicatie van Omrin via info@omrin.nl of 058 – 233 65 65.

Colofon

Teksten: Omrin, Bert Kobus
Redactie: Afdeling Communicatie Omrin, Bert Kobus
Fotografie: Martin Rijpstra Leeuwarden, Afdeling Communicatie Omrin
Concept/ontwerp/realisatie: BW H ontwerpers