Visie & beleid

Een circulaire economie: omdat we het verplicht zijn aan de generaties na ons, maar ook omdat we weten dat we het met elkaar kunnen en dat het ons inspireert.

Als inzamelaar en verwerker hebben we hierin niet alleen een verantwoordelijkheid, we willen hierin ook het voortouw nemen. Het afgelopen jaar stond bij Omrin daarom volop in het teken van maximaal bijdragen aan een circulaire economie.

Circulaire economie

Circulaire economie

Een circulaire economie: omdat we de toekomst belangrijk vinden!

Een economie creëren waarin we grondstoffen en producten zoveel mogelijk hergebruiken en zo weinig mogelijk weggooien: het is de droom van Omrin. Als inzamelaar en verwerker hebben we hierin niet alleen een verantwoordelijkheid, we willen hierin ook het voortouw nemen. Het afgelopen jaar stond bij Omrin daarom volop in het teken van maximaal bijdragen aan een circulaire economie.

Een circulaire economie creëer je niet alleen. Daarom is het zo goed om te zien dat die circulaire droom steeds breder wordt gedeeld. Een prachtig voorbeeld is Circulair Fryslân waarvan Omrin één van de initiatiefnemers is. Van bankwezen via onderwijsinstellingen tot aannemerij: meerdere partijen zetten zich via dit verband in voor een circulaire economie. Door gebruik te maken van elkaars grondstoffen, kennis en kunde laten we zien dat circulair denken geen leeg concept is, maar een tastbare economie. Een economie die zorgt voor verduurzaming, die banen creëert en die een economische motor kan zijn voor onze provincie.

Sterke ketens vragen om sterke schakels. Daarom werkt Omrin continu aan de verbetering van haar eigen prestaties. Zo zijn we in 2015 begonnen met de bouw van een nieuwe turbine bij de ReststoffenEnergieCentrale (REC). Hiermee zijn we in staat om nog meer groene stroom op te wekken uit de verbranding van afval dat niet op een andere manier gerecycled kan worden. Vanaf 2016 kan de REC 10.000 extra huishoudens voorzien van groene elektriciteit. Op Ecopark De Wierde zijn we in 2015 begonnen met de realisatie van een opwerkingsinstallatie voor biogas. Het gas dat we winnen uit de vergisting van organisch afval, is in 2016 geschikt als brandstof voor ons wagenpark en om aan het publieke aardgasnet te leveren.

In 2015 sloten we meerdere kringlopen, met kleine en grote initiatieven. Onder meer met de ‘bak van een bak.’ In 2015 ontwikkelden we met partners een afvalcontainer die voor 100% bestaat uit gerecycled plastic. De eerste vijfduizend containers zijn al besteld. Eind 2015 vierden we een prachtige mijlpaal: die van de 2000ste ton textiel die we samen met Leger des Heils Reshare inzamelden. Dankzij gescheiden inzameling van textiel kunnen grondstoffen optimaal worden hergebruikt en geven we 50 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan.

De ambities uit het Programma Van Afval naar Grondstof (VANG) blijven de komende jaren onze stip aan de horizon: 75% van het huishoudelijk afval wordt gescheiden en er is nog maximaal 100 kilo huishoudelijk restafval per jaar per inwoner. Dankzij het Omrin-concept halen de Omrin-gemeentes nu al scheidingspercentages van 65%. Eén van de hoogste in Nederland. Het is nu de uitdaging om met elkaar die laatste stap te zetten. Uiteraard blijven we kijken naar nieuwe technologische toepassingen om de nascheiding en nasortering te verbeteren. Maar ook door in te zetten op betere grondstoffenscheiding thuis. Dit laatste is een ontwikkeling die we met de Sortibakcampagne in 2016 samen met onze gemeenten nadrukkelijk in gaan zetten.

Wanneer we terugblikken op 2015 kunnen we stellen dat die circulaire droom steeds meer werkelijkheid wordt. Toch zijn er nog genoeg stappen te nemen. We blijven daarom met onze stakeholders, met name met de gemeenten, zoveel mogelijk kringlopen sluiten. Niet alleen omdat we het verplicht zijn aan de generaties na ons, maar ook omdat we weten dat we het met elkaar kunnen en dat het ons inspireert.

John Vernooij

Dialoog met stakeholders

Dialoog met stakeholders

Omrin betrekt en informeert stakeholders op verschillende manieren.

Zo zijn onze stakeholders onder andere in 2012 betrokken geweest bij het ontwikkelen en bepalen van onze strategie voor 2013-2016. Deze dialoog droeg bij aan de herkenbaarheid van de koers voor onze stakeholders en vergrootte het draagvlak.

Als stakeholders zijn geïdentificeerd:

 • Gemeenten als klant en aandeelhouder
 • Onze medewerkers
 • Burgers in Friesland met in het bijzonder omwonenden van de verwerkingslocaties Ecopark De Wierde (Heerenveen) en de REC (Harlingen)
 • Klanten voor bedrijfsafval
 • Banken
 • De provincie Fryslân en andere overheden

Hoe weten we wat leeft bij de stakeholders?

Het is belangrijk om in dialoog te blijven met de voor ons belangrijke stakeholders. Verschillende initiatieven dragen daaraan bij.

In 2015 zijn verschillende projectgroepen begonnen waarin gemeenten en Omrin gezamenlijk aan het project werken. Er wordt gekeken naar grensoverschrijdend gebruik van de milieustraten. Bewoners kunnen dan ook gebruik maken van een milieustraat in een andere gemeente. Ook de VANG-werkgroep is een initiatief waarbij de gemeenten en Omrin samenwerken. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof, deze werkgroep bedenkt en ontwikkelt initiatieven waardoor de hoeveelheid afval in Friesland gaat verminderen en de grondstoffenscheiding verbetert. De landelijke doelstelling is vastgesteld op maximaal 100 kilo brandbaar afval per inwoner per jaar in 2020. Om dit doel te bereiken is onder andere de Sortibak campagne ontwikkeld.

Klanttevredenheidsonderzoek – In 2013 hebben we een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder gemeenten. Hierbij hebben we onder meer de kwaliteit van de dienstverlening en beleidsmatige zaken onderzocht. De resultaten zijn in 2014 besproken met de gemeenten.

In 2015 hebben we opvolging gegeven aan de vier ontwikkelpunten die uit dit onderzoek naar voren kwamen.

 • Persoonsgebonden klantvriendelijkheid en dienstverlening was niet bij alle Omrin-medewerkers op het zelfde niveau. Oplossing: contact met de gemeenten is nog meer gekanaliseerd via de afdeling Relatiebeheer.
 • Twee weten meer dan één: neem gemeenten mee in de denkprocessen en vraag ze proactief om input
  Oplossing:  Werkgroepen samengesteld met gemeentelijke vertegenwoordiging formeren om (beleids)ontwikkelingen op te pakken en aanpak uit te werken (VANG, milieustraten, vermarkting deelstromen, nascheiding)
 • Meer uitleggen aan burgers/inwoners wat met afval gebeurt (educatie, voorlichting)
  Oplossing: Himmelwiken: meer gemeenten bij betrekken (nieuw in 2015 Franekeradeel en Ferwerderadiel). Gastlessen over afval geven op basisscholen (ontwikkeld samen met NME Mar en Klif). Uitbreiding naar gemeenten in ZO-Friesland.  Herpositionering restafvalcontainer tot Sortibak met bijbehorende publiciteitscampagne. Als onderdeel van proeven Zuiver Inzamelen tijdens informatieavonden met bewoners uitleggen waarom grondstoffen moeten worden gescheiden. Op verzoek van gemeenten voorlichting geven aan bewoners (open dag De Fryske Marren november 2015) en raadsleden (presentaties tijdens raadsbijeenkomsten en op locaties Omrin).
 • Houd ingezette koers van transparantie naar en betrokkenheid bij gemeenten vast.
  Oplossing: uitgebreide en tijdige informatieverstrekking via bestuurlijke en ambtelijke overleggen.

Medewerkers

Vanuit de organisatie werd een afstand ervaren tussen de bedrijvengroepen wat tijdens de laatste Medewerker Betrokkenheid Onderzoeken (MBO) ook als aandachtspunt werd aangemerkt.  Er zijn verschillende initiatieven ontwikkeld vanuit de afdelingen om de samenwerking te verbeteren. Niet alleen tussen collega’s onderling maar ook tussen de verschillende bedrijvengroepen. Er is geïnvesteerd in relaties en de afdelingen hebben hun eigen leermomenten opgepakt. Eind 2017 wordt weer een MBO uit gevoerd.

Omwonenden en burgers

Omrin betrekt omwonenden van Ecopark De Wierde en de REC door middel van een omwonendenoverleg. Door het geven van rondleidingen op Ecopark De Wierde en de REC laten we zien wat we doen. Onze rondleidingen zijn vooral bedoeld voor organisaties met raakvlakken op het gebied van bijvoorbeeld afvalverwerking of circulaire economie. Ook vertegenwoordigers van gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) nemen regelmatig deel aan speciaal voor hen georganiseerde rondleidingen. In 2015 ontvingen we op Ecopark De Wierde 791 bezoekers en op de milieustraat Leeuwarden 130 (voornamelijk basisschoolleerlingen). Bij de REC verwelkomden we 252 bezoekers. In totaal ontvingen we 1.173 bezoekers op onze locaties

Strategie

Strategie

Elke vier jaar wordt onze strategie geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. In 2012 is de strategische koers voor de periode 2013-2016 door onze aandeelhouders geaccordeerd. Het proces om tot een strategie te komen, doorliepen we samen met de belangrijkste stakeholders. Jaarlijks worden de strategische doelen intern geëvalueerd en eventueel bijgesteld. In het najaar van 2015 zijn we begonnen met een nieuwe cyclus van bijeenkomsten en interviews om tot een strategische koers te komen voor de periode 2017-2020

Het het maximaal bijdragen aan een circulaire economie staat centraal in onze strategie. Wij willen actief bijdragen aan het sluiten van kringlopen. Hierbij richten we onze aandacht op het maximaal hergebruiken van grondstoffen en producten én het voorkomen dat waardevolle grondstoffen worden vernietigd. Met onze gezamenlijke bijdrage aan de circulaire economie willen wij invulling geven aan onze droom: een duurzame wereld voor de generaties na ons.

De passie voor een circulaire economie die in ons bedrijf aanwezig is, hebben we samengebracht in onze missie. Wij willen ons hiermee onderscheiden in de markt.

Onze missie

Passie voor kringloop.

Onze visie

Omrin: toonaangevend in inzameling, bewerking en verwerking, terugwinning van grondstoffen en productie van duurzame energie.

Gezien de statuten, de wensen van onze stakeholders en de ontwikkelingen op de afvalmarkt zijn de strategische uitgangspunten voor Omrin:

 1. Omrin kiest voor het concept nutsoriëntatie (van en voor de overheid)
 2. Omrin streeft een duurzame bedrijfsvoering na
 3. Omrin verricht commerciële activiteit- en ter ondersteuning c.q. versterking van de nutstaken
 4. Omrin is en blijft als totaaloplosser de gehele afvalketen bestrijken
 5. Omrin streeft naar de laagste maatschappelijke kosten
 6. Omrin voert een financieel solide beleid
 7. Omrin is een aantrekkelijke werkgever

De vijf vastgestelde strategische doelen zijn:

 1. Omrin streeft beheerste groei na
 2. Omrin gaat voor tevreden klanten
 3. Het inzamel- en verwerkingsconcept van Omrin behoort wat betreft CO2-emissie en tarieven tot de laagste in Nederland in 2016
 4. Omrin heeft vakkundig personeel om de organisatiedoelen te realiseren
 5. Omrin is een betrouwbaar, integer, transparant, veilig en ondernemend bedrijf en wil zo gezien worden

Evaluatie doelen 2015

Evaluatie doelen 2015

In het duurzaamheidsjaarverslag van 2014 stelden we zes doelen voor 2015. Deze doelen dragen bij aan de duurzaamheid van de organisatie en onze omgeving.

Behalen van 65% hergebruik uit huishoudelijk afval

In het landelijk afvalbeleid is het streven vastgesteld om in 2015 gemiddeld 65% van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Het streven was om in 2015 dit doel te halen. Met een percentage van 64,7% is dit doel bijna gehaald.

Maatschappelijk en educatie

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom vindt Omrin het belangrijk om kinderen en jongeren voorlichting te geven over afval en hergebruik van afval. Hiermee willen we werken aan een betere bewustwording over afval en over de eindeloze mogelijkheden van hergebruik die een goede grondstoffenscheiding biedt aan mens, milieu en toekomst. Het doel voor 2015 was om 8.150 kinderen mee te laten doen aan de Himmelwike. In totaal hebben 8.400 kinderen meegedaan.

Nascheiding drankenkartons

In 2014 zijn wij begonnen met het nascheiden van drankenkartons, dit was nog in de proeffase. In 2015 hebben we ruim 2.000 ton drankenkartons nagescheiden. Pas na 2015 is een vergelijking mogelijk met de landelijke resultaten, waar vaak is gekozen voor scheiding bij de burger thuis.

Duurzame brandstof

Wij willen een nog groter deel van ons wagenpark laten rijden op duurzame brandstof (groengas). In 2014 reden 50 auto’s op duurzame brandstof, dat aantal steeg in 2015 naar 61. Door efficiënte afvalinzameling in combinatie met duurzame brandstof gebruiken wij zo min mogelijk fossiele grondstoffen. In december 2014 is het groengas tankstation bij Ecopark De Wierde geopend. In 2015 is begonnen met de bouw van de gasopwerkingsinstallatie. Hiermee werken we het biogas dat we produceren uit afval op tot gas van goede kwaliteit. Dit gas gebruiken we onder meer voor ons wagenpark.

Kringloop sluiten

In 2015 wilden we twee projecten initiëren die bijdragen aan het sluiten van kringlopen en aan een circulaire economie. Zo zijn we één van de initiatiefnemers van Circulair Fryslân. Binnen dit verband zetten we ons in Friesland met de provincie, gemeenten, bedrijven en onderzoeksinstellingen in voor een circulaire economie. Dit doen we onder meer door concrete initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een Friese economie waarin we grondstoffen zoveel hergebruiken. Friesland wil zich met deze cross-sectorale samenwerking positioneren als circulair koploper in Nederland.

In opdracht van Circulair Fryslân analyseerden Stichting Urgenda en duurzaam adviesbureau Metabolic bestaande en potentiële circulaire projecten en initiatieven in Friesland. Ook werden Friese grondstofstromen in kaart gebracht en is een stakeholderanalyse gemaakt. Op basis hiervan zijn vijf kansrijke circulaire thema’s benoemd die de transitie naar een circulaire economie concreet vorm kunnen geven. Het gaat om de thema’s: circulaire landbouw, plastic keten, organische reststromen, bouw van de toekomst en zilt gewild. De circulaire thema’s waarbij Omrin een rol kan spelen zijn circulaire landbouw, plastic keten en organische reststromen.

Omrin geeft al concrete invulling aan het thema ‘organische reststromen’. Dit doen we door de vergisting van het organisch materiaal dat uit de nascheiding van het huishoudelijk restafval overblijft. Separaat daaraan verwerken we nog een aantal organische reststromen op Ecopark De Wierde. Hiermee produceren we onder meer groengas dat als duurzame brandstof kan worden ingezet.

Een ander voorbeeld van het sluiten van een kringloop is de samenwerking tussen Omrin, kunststofrecyclingbedrijf Inverko en containerproducent Schäfer. De partijen ontwikkelden een afvalcontainer van gerecycled kunststof. De container is samengesteld uit het afval dat bij Omrin wordt aangeleverd. Eind november 2015 zijn in de Leeuwarder wijk Camminghaburen 80 testcontainers uitgezet. Een ander voorbeeld van gerecycled kunststof is de kunststof walbeschoeiing die is gebruikt op Ecopark De Wierde.

Financieel doel

Door een efficiënte combinatie van bron- en nascheiding kunnen we jaarlijks het verwerkingstarief voor onze gemeenten zo laag mogelijk houden. We hadden als doel om in 2015 een verwerkingstarief van € 65,- voor onze deelnemende gemeenten te hanteren. Dit doel is behaald.

Nieuwe doelen in 2016

Nieuwe doelen in 2016

Financieel doel

In 2015 was het nettoresultaat van Afvalsturing Friesland 1.169 miljoen. Het nettoresultaat van Fryslân Miljeu was 1.635 miljoen. In 2016 streven wij naar een verbeterd nettoresultaat terwijl het tarief gelijk blijft.

Kringloop sluiten

De Friese circulaire economie blijft een prominente rol spelen in onze bedrijfsvoering. Ook in 2016 wil Omrin opnieuw minimaal twee projecten initiëren waarbij een kringloop wordt gesloten. Dit doen we in samenwerking met diverse partijen om met elkaar een zo groot mogelijk resultaat te bereiken.

Maatschappelijk en educatie

Ieder jaar wordt in veel  gemeenten de Himmelwike georganiseerd onder begeleiding van Omrin. In 2016 streven we ernaar om minimaal 8.400 kinderen mee te laten doen aan de Himmelwike. Op deze manier werken we aan de bewustwording over zwerfafval, de gevolgen daarvan en de noodzaak om verantwoord om te gaan met afval.

In 2015 is Omrin begonnen met het geven van gastlessen op basisscholen. Tijdens deze gastlessen bespreken we met kinderen het thema afval. De lessen gaan onder meer over afval, de juiste manier van afval scheiden en de rol die afval kan spelen in een duurzamere wereld. In 2016 streven wij ernaar om 25 gastlessen te geven.

Gasopwerking

Midden 2015 is begonnen met de bouw van de gasopwerkingsinstallatie op Ecopark De Wierde. Met deze installatie wordt het mogelijk om biogas uit afval op te werken naar gas van goede kwaliteit. Dit gas kan dan weer gebruikt worden om de voertuigen op te laten rijden en te leveren aan het aardgasnetwerk. Het doel is om de gasopwerkingsinstallatie in 2016 in gebruik te nemen.

Nascheiding drankenkartons

Het streven is om in 2016 50% meer drankenkartons uit het afval na te scheiden dan in 2015. Dat betekent een hoeveelheid van 3.000 ton op jaarbasis.

Estafette

Omrin Estafette kringloop is bezig met het restylen van haar winkels. Doel van deze restyling is het vergroten van het winkelgenot en een breder publiek aantrekken. In 2015 is in Harlingen het vernieuwde winkelconcept gepresenteerd. Wij streven er naar om in 2016 nog minstens drie winkels met ditzelfde concept in te richten.

Sortibak

De Sortibakcampagne wordt in 2016 uitgevoerd. Doel voor dit jaar is zoveel mogelijk gemeenten en burgers te laten participeren in deze campagne om hiermee de bewustwording omtrent grondstoffen te vergroten.

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

Met onze missie ‘Passie voor kringloop’ benadrukken we het belang van het sluiten van kringlopen en de keuze voor duurzaamheid. In alle onderdelen van ons bedrijf werken we concreet en met resultaat aan het verduurzamen van bedrijfsprocessen en -middelen. Waar mogelijk passen we nieuwe materialen en technieken toe die goed zijn voor mensen, milieu en leefomgeving.

De resultaten en de voortgang van onze activiteiten en projecten op het gebied van duurzaamheid, worden gerapporteerd in de jaarplannen en managementrapportages van onze bedrijfsonderdelen. Ze vormen hiermee een onderdeel van de planning- en controlcyclus. Deze is geborgd in ons gecombineerde managementsysteem voor kwaliteit, milieu en veiligheid (ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001).

Het proces om te komen tot de strategische koers wordt mede gevoed door globale ontwikkelingen: een bevolkingsgroei naar 9 miljard mensen en toenemende schaarste aan energie en grondstoffen. Duurzaamheid blijft daarom een absolute prioriteit, gesteund door en op verzoek van onze aandeelhouders.

Organisatie

Organisatie

Omrin is de handelsnaam van Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu, beide zijn statutair gevestigd in Leeuwarden aan de Hidalgoweg 5. Omrin is vooral actief in de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval voor gemeenten in Noord-Nederland, maar we verlenen onze diensten ook aan circa 7.000 bedrijven en instellingen.

Omrin heeft vestigingen in Leeuwarden (inzameling en hoofdkantoor), Heerenveen (Ecopark De Wierde, verwerking) en Harlingen (REC-ReststoffenEnergieCentrale) en heeft zeven kringloopwinkels en elf milieustraten in beheer verspreid door Friesland.

Afvalsturing Friesland NV

De aandelen van Afvalsturing Friesland NV zijn in handen van de 24 Friese gemeenten en regio Noord-Veluwe. Driemaal per jaar vindt een aandeelhoudersvergadering plaats, waarbij de gemeenten en het samenwerkingsverband vertegenwoordigd worden door een lid van het college van burgemeesters en wethouders In deze vergadering worden onder meer de begroting, de jaarrekening en de uniforme tarieven vastgesteld.

Afvalsturing Friesland NV heeft een Raad van Commissarissen die (op dit moment) bestaat uit zes leden.
Een volledig overzicht van de leden vindt u in de jaarrekening van Afvalsturing Friesland NV.

NV Fryslân Miljeu

De aandelen van NV Fryslân Miljeu zijn in handen van 17 Friese gemeenten en 2 Groninger gemeenten: Achtkarspelen, Ameland, Eemsmond, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen, Heerenveen, het Bildt, Leeuwarden,  Leeuwarderadeel,  Littenseradiel, De Marne, Menameradiel, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Súdwest-Fryslân, Terschelling en Vlieland.

Tweemaal per jaar vindt een aandeelhoudersvergadering plaats, waarbij de gemeenten vertegenwoordigd worden door een lid van het college van burgemeester en wethouders. In deze vergaderingen wordt onder meer de jaarrekening vastgesteld. NV Fryslân Miljeu heeft een Raad van Commissarissen die bestaat uit vijf leden. Een volledig overzicht van de leden vindt u in de jaarrekening van NV Fryslân Miljeu.

Overig

Meer informatie over de organisatie van Omrin vindt u hier.

Over dit jaarverslag

Over dit jaarverslag

In dit digitale jaarverslag doet Omrin verslag van haar duurzame prestaties in 2015. Aan de hand van de GRI-richtlijnen worden vele facetten van ons bedrijf in cijfers en woorden belicht. Dit concentreert zich logischerwijs primair op afvalbeheer en duurzaamheid, maar ook bedrijfsvoering, financiën en personeel komen aan orde. Het verslag heeft betrekking op Afvalsturing Friesland NV, NV Fryslân Miljeu en de dochterondernemingen van beide NV’s. Minderheidsdeelnemingen zijn geen onderdeel van het verslag.

De financiële cijfers uit dit verslag zijn afkomstig uit de financiële jaarverslagen van Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu en zijn door de accountant gecontroleerd. De overige cijfers zijn afkomstig uit de beheer- en datasystemen van Omrin.

Dit verslag wordt niet in druk of andere vormen van print uitgegeven.

U kunt uw eigen jaarverslag samenstellen door hoofdstukken en artikelen te selecteren en toe te voegen aan uw eigen verslag.

Heeft u vragen over dit verslag of de inhoud daarvan? Neem dan contact op met Afdeling Communicatie van Omrin via info@omrin.nl of 058 – 233 65 65.

Colofon

Teksten: Omrin
Redactie: Afdeling Communicatie Omrin
Fotografie: Martin Rijpstra Leeuwarden, Afdeling Communicatie Omrin
Concept/ontwerp/realisatie: BW H ontwerpers